ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vitajte na webovej stránke https://amakids.sk/ (skrátene nazývanej „webová stránka“). My, spoločnosť SOROBAN sro. chápeme, že ochrana súkromia návštevníkov našej webovej stránky je veľmi dôležitá a že informácie, ktoré nám poskytujete, sú vyjadrením dôvery, ktorú v nás máte. Preto podnikáme potrebné kroky na dodržanie právnych a etických požiadaviek na ochranu osobných údajov na celom svete, aby sme túto dôveru ospravedlnili. Tieto Podmienky používania popisujú účely, prostriedky a spôsoby, akými my, „SOROBAN sro“, zhromažďujeme, ukladáme a používame informácie o návštevníkoch, ktorí používajú naše webové stránky, aplikácie a súvisiace služby. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto Vaše údaje spracúvame výlučne na základe platnej legislatívy ( napr. zákon o ochrane osobných údajov ), ako aj na základe GDPR – nového európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov.

 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

(V zmysle §§ 13, 14,16, 19, zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť SOROBAN, s.r.o. so sídlom Orviský kút 7964/17, 921 01  Piešťany, IČO : 53 346 327, DIČ: 2121361583 je pridružená spoločnosť, ktorá  prevádzkuje (ďalej len Prevádzkovateľ) webovú stránku www.amakids.sk,  ako zmluvný partner pre  hlavného prevádzkovateľa platformy AMAkids. Spoločnosť  VF Brain Evolution Ltd. je registrovaná podľa legislatívy Cyperskej republiky pod  registračným  číslom ON 385788, na adrese Marathonos 3, MALI DOM, 8011, Paphos, Cyprus.  

Spoločnosť VF Brain Evolution Ltd. (ďalej len „hlavný prevádzkovateľ spracovania osobných údajov“) rešpektuje zásady o ochrane dôverných informácií získaných od ktorejkoľvek osoby (ďalej uvedené ako  „Návštevník“ alebo dotknutá osoba),  ktorá sa stala Návštevníkom stránok https://platform-amakids.eu a hore uvedenej stránky www.amakids.sk (ďalej len „Stránka“). Prevádzkovateľ  informuje Návštevníka o spôsobe, ukladaní, zhromažďovaní, právnom základe a účele spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľ získava, zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje  prísne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ako aj o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie všetkých akcií súvisiacich so spracúvaním osobných údajov tak, aby vyhovovali požiadavkám platnej legislatívy.

S ohľadom na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom. Uvedené opatrenia prevádzkovateľ povinne podľa potreby aktualizuje. Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania podľa príslušných právnych predpisov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na webové stránky Prevádzkovateľa, ktoré obsahujú hypertextové odkazy. Osobné údaje sú informácie, podľa ktorých vieme identifikovať jednotlivca. V prípade používania našich webových stránok cez prihlasovacie formuláre sú to najmä tieto údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, emailová adresa, prihlasovacie meno, heslo, telefónne číslo. Zhromažďovanie a spracovanie zhromaždených osobných údajov je nevyhnutné na používanie webových stránok a služieb spoločnosti SOROBAN, s.r.o. a spoločnosti VF Brain Evolution Ltd, ako aj na plnenie opatrení stanovených zákonom zo strany spoločnosti SOROBAN, s.r.o. a spoločnosti VF Brain Evolution Ltd.

2. ZBER, POUŽÍVANIE A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje používateľov navštevujúcich uvedené webové stránky môžu byť zhromažďované v registračných formulároch, najmä uvedením e-mailovej adresy vo formulároch na vyjadrenie záujmu o služby, na odber bulletinu alebo spätnej väzby. Prevádzkovateľ zhromažďuje informácie týkajúce sa určitých osôb len za účelom spracovania a použitia informácií a len v tom prípade, že Návštevník tieto informácie poskytol dobrovoľne alebo výslovne vyjadril svoj súhlas s ich použitím. Keď Návštevník navštívi Stránku, určité údaje sa automaticky zaznamenávajú na serveri Prevádzkovateľa na účely správy systému alebo na štatistické alebo zálohovacie účely. Zaznamenané informácie obsahujú meno poskytovateľa internetu Návštevníka stránky, v niektorých prípadoch IP adresu, informácie o verzii softvéru prehliadača, o operačnom systéme počítača alebo mobilného zariadenia, z ktorého Návštevník pristupoval na stránku, adresy o stránkach, po ktorých návšteve Návštevník pristúpil na stránku prostredníctvom odkazu, parametre vyhľadávania nastavené Návštevníkom, ktoré priviedli Návštevníka na stránku. V závislosti od okolností nám takéto informácie umožňujú vyvodiť závery o tom, aká populácia navštevuje našu stránku. V tejto súvislosti sa však nepoužívajú žiadne osobné údaje. Môžu byť použité iba anonymné informácie.

Ak sú informácie prenášané Prevádzkovateľom externému poskytovateľovi, sú prijaté všetky dostupné technické a organizačné opatrenia, aby bol zaručený prenos údajov v súlade s požiadavkami platnej legislatívy. Návštevník – osoba, ktorá vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodov, pričom tým nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Táto osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania. Ďalej má právo na prenosnosť údajov, námietku proti spôsobu spracúvania údajov, odvolanie na dozorný orgán v zmysle Nariadení, teda na Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ, pozri čl.9). Podmienkou používania webových stránok Prevádzkovateľa je vyjadrenie dobrovoľného a neobmedzeného súhlasu so spracovaním osobných údajov v rámci platnej legislatívy. Akékoľvek zmeny, ktoré budú vykonané v Zásadách ochrany osobných údajov, budú zverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa. To umožňuje Návštevníkovi stránok kedykoľvek získať informácie o tom, aké údaje ukladáme a ako takéto údaje zhromažďujeme a uchovávame.

3.  URČENIE ÚČELU SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ v súlade s § 19 zákona o ochrane osobných údajov[1]) týmto záznamom informuje dotknutú osobu, že od dotknutej osoby získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a tieto spracúva v informačných systémoch prevádzkovateľa v rozsahu a za účelom obchodná ponuka služieb a tovaru -franšíza.

Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutej osoby po vyjadrení  záujmu o ponúkanú službu (obchodná ponuka služieb, tovaru – franšíza) v rozsahu  uvedenom v  tomto vyhlásení  zásad na účel:

 • IS obchodná ponuka tovaru (za účelom uzatvorenia zmluvy na diaľku) – spracovania objednávky a dodania služby alebo tovaru zákazníkom, konečným odberateľom tovaru (uzavretie kúpnej zmluvy realizovanej cez internet – zmluva uzavretá na diaľku a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi stránky najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa), prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
 • registrácie na našej webovej stránke (na základe udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov),
 • odpovede na Váš dopyt v zaslanom kontaktnom formulári,
 • IS marketing – slúžiaci k účelu  podaniu informácií verejnosti o poskytovaných službách súvisiacich s obchodnou činnosťou prevádzkovateľa prostredníctvom poskytovania priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení a newsletterov zákazníkom. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa  – poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) so súhlasom dotknutej osoby – klienta so spracovaním osobných údajov pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Prevádzkovateľ prevádzkuje web.stránku s kontaktným  formulárom. Z dôvodu  obchodnej ponuky služby (ukážková lekcia mentálnej aritmetiky, tovaru – franšízy) na webovom sídle  a následného  uzatvorenia  objednávky (kúpnej zmluvy) mimo prevádzkových  priestorov spoločnosti  vyplýva oprávnenosť spracúvať osobné údaje dotknutej osoby. Osobné údaje sú predmetom spracovania objednávky a dodania tovaru zákazníkom, konečným odberateľom tovaru a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi web. stránky s formulárom prihlásenia najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa), prostredníctvom webovej stránke prevádzkovateľa a poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) so súhlasom dotknutej osoby zasielané dotknutej osobe e-mailom. 

Spracúvanie osobných údajov v rozsahu

Osobné údaje zákazníkov stránky nevyhnutné na uzavretie zmluvy na diaľku, ako aj registrácie na našej webovej stránke:

 • meno, priezvisko, titul,
 • adresa trvalého pobytu, prípadne adresa dodania služby – tovaru, ak je iná ako adresa bydliska zákazníka,
 • číslo účtu, číslo banky,
 • IBAN, BIC/SWIFT, a názov banky,
 • pri platbe kartou sú potrebné aj osobné údaje zákazníka nevyhnutné na uskutočnenie platby cez Internet.
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt,
 • údaje uvádzané v sprievodnej správe,
 • prihlasovacie meno a heslo (v prípade registrácie),
 • IP adresa.

Za účelom odpovede na Vás dopyt v zaslanom kontaktnom formulári, ako aj za účelom priameho marketingu v prípade udeleného súhlasu, sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, titul,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt,
 • údaje uvádzané v sprievodnej správe,
 • IP adresa.

Právny základ spracúvania:

 • IS obchodná ponuka tovaru – § 10 ods. 3 písm. b) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“),
 • IS marketing stránky-písomný súhlas dotknutých osôb podľa § 13 ods. 1 písm. a) a § 78 zákona ods. 6 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation – všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

4. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Prevádzkovateľ ako pridružená spoločnosť sa zaväzuje starostlivo uchovávať osobné údaje Návštevníka Stránky a prijať všetky opatrenia na ochranu osobných údajov Návštevníka pred stratou, zneužitím alebo úpravou osobných údajov.  Zmluvní partneri Prevádzkovateľa a jeho spriaznené osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom Návštevníka, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb v mene Prevádzkovateľa a jeho spriaznených osôb, majú voči Prevádzkovateľovi a jeho spriazneným osobám uvedené v zmluvných dokumentoch povinnosti rešpektovať dôvernosť týchto informácií. a nemajú právo použiť poskytnuté údaje na iné účely.

5. OSOBNÉ ÚDAJE NEDOLETNÝCH NÁVŚTEVNÍKOV

 Prevádzkovateľ a jeho pridružené spoločnosti nezhromažďujú informácie o Návštevníkoch stránky  mladších ako 14 rokov. V prípade potreby môžeme dieťa osobitne požiadať, aby na našu adresu neposielalo žiadne osobné údaje. Ak rodičia alebo iní zákonní zástupcovia dieťaťa zistia, že deti sprístupnili Prevádzkovateľovi a jeho spriazneným osobám akékoľvek informácie a budú sa domnievať, že údaje poskytnuté dieťaťom by mali byť zlikvidované, mali by nás títo rodičia alebo iní zákonní zástupcovia kontaktovať prostredníctvom adresu nižšie (pozri odsek 6). V takom prípade osobné údaje o dieťati okamžite vymažeme.

6. COOKIES

Prevádzkovateľ používa cookies, aby vám poskytol viac možností pri používaní Stránky. Súbory cookie sú malé súbory údajov, ktoré sa dočasne ukladajú v počítači alebo mobilnom zariadení Návštevníka a zabezpečujú efektívnejšiu prevádzku Stránky. Súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje o Návštevníkovi stránky a nemožno ich použiť na identifikáciu jednotlivého používateľa. Súbor cookie často obsahuje jedinečný identifikátor, ktorým je anonymné číslo (náhodne vygenerované) uložené v zariadení Návštevníka. Niektoré súbory sa vymažú na konci relácie na stránke; ostatné zostávajú v počítači Návštevníka dlhšie.

Aké typy súborov cookie používame:

 • Vlastné súbory cookie nastavuje stránka, ktorú Návštevník navštívil, a môže ich čítať iba táto stránka.
 • Súbory cookie tretích strán nastavujú iné organizácie, ktorých služby využívame. Napríklad používame analytické služby tretích strán a poskytovatelia týchto služieb v našom mene nastavujú súbory cookie, aby nám povedali, ktoré sekcie na našej stránke sú obľúbené a ktoré nie. Stránka, ktorú Návštevník navštívi, môže obsahovať materiály stiahnuté napríklad z YouTube a tieto stránky si môžu nastaviť vlastné súbory cookie.

Prečo by som mal povoliť inštaláciu cookies?

 • Informácie obsiahnuté v súboroch cookie sa používajú na zlepšenie fungovania služieb, napríklad:
 • umožňuje službe rozpoznať zariadenie Návštevníka, aby pri jednej úlohe alebo počas relácie, napríklad vypĺňania webového formulára alebo dotazníka, nemusel niekoľkokrát zadávať rovnaké informácie;
 • zabezpečenie správneho fungovania prehrávača videa;
 • určenie počtu osôb využívajúcich službu, čo uľahčuje používanie služieb a zabezpečuje dostatočný výkon na udržanie rýchlej prevádzky; analýzu anonymných údajov, čo nám umožňuje pochopiť, ako ľudia interagujú s rôznymi typmi našich online služieb, aby ich Prevádzkovateľ mohol vylepšiť.

Ak zakážete inštaláciu súborov cookie, niektoré funkcie tejto stránky sa nemusia zobraziť alebo fungovať nesprávne. To obmedzí možnosti Návštevníka na našej stránke a môže tiež ovplyvniť jej dizajn a dojem používateľa z návštevy stránky.

Príklady funkcií, ktoré môžu byť ovplyvnené zákazom inštalácie cookies:

 • osobný dojem z návštevy stránky;
 • sledovanie videí.

Prevádzkovateľ nekontroluje a nezodpovedá za cookies tretích strán. Ďalšie informácie nájde návštevník na webe vývojára. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nakonfigurovaná na automatické prijímanie súborov cookie. Používateľ môže zmeniť nastavenia tak, aby blokoval cookies alebo varoval Používateľa pri odosielaní súborov tohto typu do zariadenia. Existuje niekoľko spôsobov, ako spravovať súbory cookie. Prečítajte si pokyny pre prehliadač, aby ste sa dozvedeli viac o tom, ako upraviť alebo zmeniť nastavenia prehliadača. Ak Návštevník zakáže súbory cookie, ktoré používame, môže to mať vplyv na vašu prácu na internete, pričom na Stránke nemusí byť Používateľ schopný získať osobné údaje pri návšteve Stránky.

7. INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKA STRÁNKY O VYBAVOVANÍ PRIANÍ A OTÁZOK

Uložené údaje budú Prevádzkovateľom a/alebo jeho pridruženými spoločnosťami vymazané po uplynutí doby uchovávania stanovenej zákonom. Návštevník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie informácií o ňom z databázy Prevádzkovateľa. Návštevník má tiež právo svoj súhlas s použitím alebo spracovaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať. V takýchto prípadoch, ako aj v prípade, ak má Návštevník akékoľvek iné želania súvisiace s jeho osobnými údajmi, žiadame Návštevníka, aby zaslal e-mail Prevádzkovateľovi info@amakids.sk. Taktiež žiadame Návštevníka, aby kontaktoval Prevádzkovateľa, ak by chcel vedieť, či o ňom zhromažďujeme údaje a ak áno, aké údaje.

8. POUŽÍVANIE VNÚTORNÝCH MODULOV PRE SOCIÁLNE SIETE A INÉ STRÁNKY

Naša webová stránka poskytuje možnosť vkladania modulov pre sociálne siete facebook.com, instagram.com  a tiež pre youtube.com. Príslušné služby poskytované spoločnosťami Facebook Inc, Instagram Inc, DMCA Complaints YouTube (Google, Inc.), v tomto poradí („poskytovatelia“).

Sociálnu sieť Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Sociálnu sieť Instagram prevádzkuje spoločnosť Instagram, LLC ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025.

Spoločnosť poskytujúca hosting videa, ktorá používateľom poskytuje služby ukladania, doručovania a zobrazovania videa – youtube prevádzkuje spoločnosť DMCA Complaints YouTube (Google, Inc.) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA.

Pre zvýšenie stupňa ochrany údajov Návštevníka pri návšteve našej Stránky fungujú tieto moduly ako tlačidlá aktivované kliknutím myši. Táto forma vkladania zaisťuje, že keď prejdete na akúkoľvek stránku z našej stránky obsahujúcu takéto moduly, návštevník sa automaticky nepripojí na servery poskytovateľov. Iba ak návštevník aktivuje modul, čím umožní prenos dát, prehliadač vytvorí priame spojenie so serverom poskytovateľa. Obsah jednotlivých modulov následne príslušný poskytovateľ prenesie priamo do prehliadača Návštevníka a zobrazí sa na obrazovke počítača alebo mobilného zariadenia Návštevníka.

 Modul informuje poskytovateľa, na ktorú zo stránok našej Stránky Návštevník vstúpil. Ak sa počas prehliadania našich stránok Návštevník prihlásil na vyššie uvedené stránky pod svojím účtom, poskytovateľ si môže vybrať informácie v súlade so záujmami Návštevníka, t.j. informácie, ktoré si Návštevník prezeral pomocou svojho účtu. Pri použití ktorejkoľvek funkcie vstavaného modulu (napríklad vloženie komentára) bude táto informácia prenesená aj prehliadačom priamo poskytovateľovi na uloženie.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov sociálnymi sieťami, ako aj o právach a možnostiach ochrany súkromia Návštevníka za týchto okolností nájdete v odporúčaniach poskytovateľov na ochranu osobných údajov.

Aby ste sa pri návšteve našej webovej stránky nepripojili k účtom na facebook.com, instagram.com a tiež na youtube.com, musíte sa pred návštevou našich internetových stránok odhlásiť z príslušného účtu.

9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať:

 1. prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 2. opravu osobných údajov,
 3. vymazanie osobných údajov (toto právo môže byť odmietnuté v prípadoch vyšetrovania v priestupkovom alebo trestnom konaní),
 4. obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. prenosnosť osobných údajov,
 6. právo  podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona1),
 7. či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom  či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
 8. či sa vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona1); v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu,

Dotknutá osoba má právo:

 1. kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním,

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

IČO:  36064220

Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00

piatok: 8:00 – 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

utorok a štvrtok 8:00 – 15:00 h

tel. č.: +421 2 323 132 20

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle §100 zákona.


 [1] Zákon NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)