Podmienky používania

Vitajte na webovej stránke https://amakids.sk/ (skrátene nazývanej „webová stránka“). My, spoločnosť SOROBAN sro. chápeme, že ochrana súkromia návštevníkov našej webovej stránky je veľmi dôležitá a že informácie, ktoré nám poskytujete, sú vyjadrením dôvery, ktorú v nás máte. Preto podnikáme potrebné kroky na dodržanie právnych a etických požiadaviek na ochranu osobných údajov na celom svete, aby sme túto dôveru obhájili. Tieto Podmienky používania popisujú účely, prostriedky a spôsoby, akými my, „SOROBAN sro“, zhromažďujeme, ukladáme a používame informácie o návštevníkoch, ktorí používajú naše webové stránky, aplikácie a súvisiace služby. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto Vaše údaje spracúvame výlučne na základe platnej legislatívy ( napr. zákon o ochrane osobných údajov ), ako aj na základe GDPR – nového európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov.

1. POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA.

Pripojením na webovú stránku potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a prijali tieto Podmienky používania. Ak nesúhlasíte s niektorou z nižšie uvedených podmienok používania, prosím nepoužívajte webovú stránku.

2. AUTORSKÉ PRÁVA NA OBSAH.

Všetky práva vyhradené. Všetky práva duševného vlastníctva na informačné zdroje (vrátane, ale nie výlučne, textov, obrázkov, ilustrácií, log, fotografií, zvukových klipov, videoklipov), materiálov zverejnených na stránke patria spoločnosti „SOROBAN sro“. Informačné zdroje podliehajú ochrane podľa aktuálneho zákona o autorských právach a súvisiacich právach. Ich neregulované používanie predstavuje porušenie zákona a má za následok občiansku, správnu a trestnoprávnu zodpovednosť v súlade s platnou bulharskou legislatívou. Vaše používanie akéhokoľvek obsahu iným spôsobom, ako je uvedené v týchto podmienkach používania, bez písomného súhlasu vlastníka obsahu je prísne zakázané.

3. KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE.

Spoločnosť SOROBAN, s.r.o. so sídlom Orviský kút 7964/17, 921 01  Piešťany, IČO : 53 346 327, DIČ: 2121361583 je správcom osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Za účelom poskytovania školiacich služieb môže „SOROBAN“ zhromažďovať, spracovávať, používať a uchovávať osobné údaje o používateľovi. Používateľ pri prihlásení do kurzu dobrovoľne poskytuje potrebné osobné údaje a súhlasí s ich použitím a uchovávaním podľa ustanovení GDPR.

Pre bližšie informácie, otázky, činnosti súvisiace so spracovaním, ako aj uplatnenie vašich práv ako subjektu osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese info@amakids.sk a viac informácií nájdete aj tu.

4. ODKIAĽ „SOROBAN sro“ ZHROMAŽĎUJE OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS.

Spracúvame Osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo prostredníctvom svojej registrácie na našej webovej stránke alebo ktoré sa od vás dozvieme prostredníctvom používania našich systémov a našej komunikácie a iných interakcií s vami.

5. ÚČEL SPRACOVANIA A TYPY ZOZBIERANÝCH ÚDAJOV

Väčšina informácií a služieb, ktoré poskytujeme, nevyžaduje žiadnu formu registrácie, čo vám umožňuje ich používanie bez toho, aby ste nám dali vedieť, kto ste. Nesmiete nám poskytnúť žiadne osobné údaje, ak ich nezadáte do žiadnych formulárov alebo polí s údajmi na našej webovej stránke a nebudete používať dostupné personalizované služby.

Návštevou webovej stránky môžete poskytnúť osobné údaje, ako je vaše meno a priezvisko, kontaktné telefónne číslo, miesto bydliska a vek, aby ste mohli využívať ponúkané služby. V rámci služieb, ktoré ponúkame, si môžete zaregistrovať svoj účet („Profil“) a pristupovať k službám našej webovej stránky prostredníctvom svojho účtu. Súhlasíte s tým, že poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie o sebe, ako sa požaduje pri registrácii. Potvrdzujete, že sa nevydávate za inú osobu alebo fyzickú osobu a že neuvádzate zavádzajúce informácie o vašej totožnosti, vrátane použitím používateľského mena, hesla alebo profilových informácií inej osoby. Zodpovedáte za akýkoľvek hardvér, softvér a poplatky, ktoré vám môžu vzniknúť pri prístupe k vášmu účtu. Profily môžu byť vytvorené len pre plnoleté fyzické osoby alebo pre neplnoleté osoby len so súhlasom a na základe uváženia ich rodičov/zákonných zástupcov.

Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti svojho používateľského mena, hesla a iných informácií o účte a za akúkoľvek aktivitu, ktorá sa uskutoční prostredníctvom vášho účtu v dôsledku toho, že tieto informácie neuchováte v tajnosti. Súhlasíte s tým, že spoločnosť SOROBAN sro okamžite upozorníte na akékoľvek neoprávnené použitie vášho účtu alebo hesla alebo akékoľvek iné porušenie bezpečnosti vášho účtu.

SOROBAN sro si vyhradzuje právo fotografovať proces učenia a použiť materiály na prezentačné účely svojej činnosti.

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať najmä na účely externej komunikácie, ako je reakcia na vaše žiadosti o informácie, ako aj na lepšie pochopenie vašich očakávaní.

Vaše osobné údaje spracúvame tam, kde je to potrebné na dosiahnutie nášho oprávneného obchodného účelu alebo záujmu, alebo na splnenie našej zákonnej povinnosti, a to z nasledujúcich dôvodov:

 • Aby sme vám mohli poskytnúť prístup k informáciám, ktoré potrebujete;
 • Aby sme mohli odpovedať na vaše otázky týkajúce sa vedenia kurzov a školení v oblasti našich služieb a programov;
 • Na zlepšenie funkčnosti našej stránky, na lepšie pochopenie vašich potrieb a na zlepšenie našich produktov a služieb;
 • Komunikovať s vami o iných účeloch, ktoré sú zrejmé z okolností alebo o ktorých vás informujeme, kedy zhromažďujeme vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje sa následne nespracúvajú žiadnym spôsobom, ktorý by bol nezlučiteľný s účelmi opísanými vyššie alebo v zhromaždených formulároch. Skladujú sa len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie týchto účelov.

V niektorých prípadoch, ak neposkytnete informácie, ktoré požadujeme, nemusíme byť schopní poskytnúť (alebo pokračovať v poskytovaní) relevantné informácie alebo službu, alebo s vami inak obchodovať.

Aby sme zaistili bezpečnosť a súkromie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme online, používame dátové siete chránené ako obvykle štandardným firewallom a ochranou heslom. Počas spracovania vašich osobných údajov prijímame všetky potrebné opatrenia na ochranu informácií pred stratou, zneužitím, nelegitímnym prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením. Pripomíname vám však, že je vašou osobnou zodpovednosťou zabezpečiť, aby bol počítač, ktorý používate, primerane chránený pred škodlivým softvérom, a je vašou osobnou zodpovednosťou zdieľať informácie o vašich heslách, ktoré používate na ochranu prístupu k vašim údajom, čo môže viesť k neoprávnenému tretie strany pristupujúce k vašim údajom.

6. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE.

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na účely nášho vzťahu s vami, aby sme mohli používať našu webovú stránku a pokiaľ máme na to váš súhlas, ako aj na splnenie zákonnej alebo regulačnej povinnosti.

7. KOMU ZVEREJŇUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak sa domnievame, že sa to od nás vyžaduje:

 • podľa zákona;
 • s cieľom dodržať zákonné postupy alebo požiadavky vládnych orgánov;
 • presadzovať naše zmluvné podmienky;
 • chrániť naše podnikanie;
 • chrániť práva, integritu, bezpečnosť alebo majetok spoločnosti SOROBAN sro, váš alebo iných osôb; 
 • aby sme mali možnosť domáhať sa možných kompenzácií alebo obmedzenia škôd, ktoré nám môžu vzniknúť.

           SOROBAN sro nepredáva, nezdieľa ani inak nedistribuuje vaše osobné údaje tretím stranám, s výnimkou prípadov uvedených v týchto podmienkach používania.

           SOROBAN sro si vyhradzuje právo previesť na tretiu stranu akékoľvek informácie zhromaždené od používateľov stránky, v prípade zlúčenia, predaja, založenia spoločného podniku, prevodu alebo iného nakladania s majetkom alebo kapitálom SOROBAN sro alebo akejkoľvek ich časti (vrátane, bez obmedzenia, v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným konaním atď.).

8. AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI S VAŠIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI.

Môžete sa nás opýtať:

 1. poskytnúť vám prístup k osobným údajom, ktoré spracúvame;
 2. opraviť nepresné osobné údaje, ako aj doplniť neúplné osobné údaje;
 3. na vymazanie vašich osobných údajov, keď už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; alebo keď odvoláte svoj súhlas a neexistuje iný právny základ pre ďalšie spracovanie;
 4. obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov na určité účely.

V prípade online priameho marketingu vám poskytneme možnosť odhlásiť sa z ďalšieho prijímania marketingových materiálov.

Ak chcete opraviť svoje osobné údaje alebo ich nechať vymazať, môžete tak urobiť na základe žiadosti u správcu stránky. Po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo žiadosti o opravu bude nasledovať vymazanie vašich osobných údajov v súlade so všetkými platnými zákonnými požiadavkami, povinnosťou predložiť požadované doklady alebo povinnosťou uchovávania, ktoré sú pre nás platné. Po vymazaní vašich osobných údajov nebude možné službu, ktorú poskytujeme, využívať.

Pre uplatnenie týchto práv alebo v prípade akýchkoľvek otázok o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, nás prosím kontaktujte pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie.

Jasne uveďte informácie, ktoré chcete skontrolovať alebo zmeniť. Vašu požiadavku sa budeme snažiť splniť pri najbližšej objektívnej príležitosti.

9. ODKAZY NA INÉ STRÁNKY.

Táto stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky na internete, ktoré nespravuje a nepodporuje spoločnosť SOROBAN sro, čo by mohlo poskytnúť užitočné informácie našim návštevníkom. Tieto odkazy nepredstavujú schválenie príslušných stránok spoločnosťou SOROBAN sro. Beriete na vedomie, že spoločnosť SOROBAN sro poskytuje tieto odkazy výlučne pre vaše pohodlie a že spoločnosť SOROBAN sro nezodpovedá za obsah alebo odkazy zobrazené na stránkach, na ktoré môžete byť presmerovaní. Súhlasíte tiež s tým, že SOROBAN sro nemôže niesť zodpovednosť a nepreberá žiadne záväzky za korešpondenciu, propagáciu alebo nákupy medzi vami a vlastníkom alebo prevádzkovateľom takejto stránky.

10. AKTUALIZÁCIE PODMIENOK

SOROBAN sro môže kedykoľvek a bez upozornenia upraviť tieto podmienky používania aktualizáciou tejto publikácie. Tieto revidované verzie sú pre vás záväzné, preto vám odporúčame pravidelne navštevovať túto stránku, aby ste si prečítali aktuálne podmienky používania.