PRAVIDLÁ

Nižšie uvedené pravidlá koordinujú vzdelávací proces a zabezpečujú maximálne využitie výhod pre každý z ponúkaných kurzov.

Na začatie vyučovania v centrách „AMAkids“ je potrebná registrácia jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Telefonicky na telefónne číslo uvedené na tento účel v sekcii kontakty pre vaše mesto
  • Registráciou na našej webovej stránke prostredníctvom formulára žiadosti dostupného po kliknutí na tlačidlo „Registrovať sa“.
  • Osobne návštevou centra vášho mesta

Platba služby – predplatenie nadchádzajúcich hodín. V cene služby je zahrnutý prístup do online platformy, ako aj študijné materiály podľa uváženia centra vo vašom meste.

Kurzy majú rôznu celkovú dĺžku trvania, ale konajú sa s podobnou pravidelnosťou – raz týždenne. Osobný účet v online platforme pre každého študenta je k dispozícii denne na adrese: http://platform-amakids.eu

Aby nebola narušená práca skupiny a plán vedenia vyučovania, študent je privedený na vyučovanie najskôr 5 minút pred vyučovaním, ale najneskôr v určený čas začiatku vyučovania.

Študent pravidelne navštevuje vyučovanie podľa vopred schváleného rozvrhu oboch strán a pravidelne si plní domáce úlohy. V prípade nesplnenia uvedeného si lektori Akadémie vyhradzujú právo navrhnúť možné spôsoby zlepšenia jeho výsledkov, ako aj odporučiť rodičom (zákonným zástupcom) prestup do skupiny, ktorá je vhodná pre aktuálnu úroveň študenta.

Návštevníci sú povinní dodržiavať pravidlá verejného poriadku, udržiavať čistotu v centre a nezasahovať do priebehu vyučovania.

Vyučovanie v centrách prebieha formou lektor – študent, bez prítomnosti rodiča.

Pre pohodlnejšie aktivity študenta sa odporúča nosiť prezúvky.

Rodič sa zaväzuje priviesť dieťa do triedy čisté a zdravé.

Študent s infekčnými chorobami alebo ich príznakmi, ako aj študent so zlým celkovým zdravotným stavom sa z objektívnych príčin nesmie zúčastňovať vyučovania. Pri prvých príznakoch infekčného ochorenia by mal rodič upozorniť personál centra, aby dočasne prerušil návštevy, ako aj zorganizovať diaľkové alebo individuálne sedenie v duchu neprerušovaných, systematických hodín.

Ak tréner krúžku na vyučovacej hodine zistí u študenta príznaky choroby, musí to oznámiť rodičovi; rodič je povinný vyzdvihnúť dieťa čo najskôr bez čakania na koniec vyučovacej hodiny. V prípade potreby sa organizuje ďalšie stretnutie v duchu neprerušovaných, systematických hodín.

V prípade absencie na bežnej hodine študent štandardne dostáva nový domáci tréning v duchu sústavného, ​​systematického tréningu. Prístup k domácemu cvičeniu odpočítava štandardnú platbu za jednu aktivitu v duchu bodu 3.

V prípade výslovného odmietnutia domáceho tréningu rodičom (v kontexte vyššie), si tím akadémie vyhradzuje právo navrhnúť spôsoby zlepšenia výsledkov žiaka a v prípade potreby odporučiť rodičom prestup do skupiny, ktorá je vhodná pre jeho súčasnú úroveň.

V prípade neprítomnosti študenta aspoň na dvoch po sebe nasledujúcich hodinách a v prípade výslovného odmietnutia domáceho tréningu a školenia rodičom (na rovnaké obdobie) je prístup na platformu dočasne pozastavený. Pracovníci akadémie si vyhradzujú právo navrhnúť spôsoby, ako dobehnúť zameškané a v prípade potreby odporučiť rodičom prestup do skupiny, ktorá je vhodná pre aktuálnu úroveň študenta.

Počas vyučovania sa neodporúča nosiť žuvačky, cukríky ani jedlo akéhokoľvek druhu. Nie je dovolené nosiť zábavné pomôcky, ktoré nepredpokladá tréner skupiny na účelné vykonávanie aktivít (vrátane hračiek, omaľovánok a pod.).

Návštevníci sú osobne zodpovední za prinesené a/alebo ponechané cennosti v Centre.

Zaplatením služby Zákazník automaticky súhlasí s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

V prípade hrubého nedodržania pravidiel návštevy centra akadémie si správny útvar vyhradzuje právo prerokovať otázku ďalšieho ukončenia účasti na vyučovaní zo strany klienta.

Rodičia, pamätajte, že výsledky zaručujú iba pravidelné lekcie a plnenie domácich tréningov!

Ďakujeme za pozornosť a pochopenie!

MÁTE OTÁZKY?

Zanechajte Vaše dáta & radi Vám na všetko odpovieme