Program Mentálna aritmetika je nielen jednou z najobľúbenejších metód, ale aj skutočne účinnou metódou na rozvoj matematického intelektu u detí aj dospelých. Účinnosť tohto kurzu potvrdzujú nielen recenzie detí a rodičov, ktorí zažili výhody na vlastnej koži, ale aj skutočný vedecký výskum.

Prínos mentálnej aritmetiky zisťoval aj výskum

Jedna z týchto štúdií prebieha aj na Uljanovskej štátnej pedagogickej univerzite „I.N. Uljanov“ v Rusku. Na účely vedeckého experimentu Katedry biológie človeka a základov medicínskych poznatkov bolo zaradených 26 účastníkov:

  • 20 žiakov 1. stupňa jednej z mestských škôl v Uljanovsku a
  • 6 prvákov, ktorí študujú aj paralelne v miestnom centre Akadémie pre rozvoj intelektu „AMAkids“.
Chlapec pri tabuli s matematickými úlohami - Mentálna aritmetika od AMAkids
Chlapec pri tabuli s matematickými úlohami – Mentálna aritmetika od AMAkids

Hlavnou úlohou výskumu bolo zistiť, či je kurz mentálnej aritmetiky AMAkids skutočne schopný ovplyvniť formovanie kognitívnych funkcií u detí. A ak áno, tak o koľko výraznejšie sa tieto procesy rozvíjajú medzi študentmi v akadémii v porovnaní s ostatnými študentmi?

Výsledky výskumu dali pozitívnu odpoveď na obe predtým položené otázky – študenti „AMAkids“ dosahujú vyššiu úroveň rýchlosti myslenia a majú naozaj vyššiu produktivitu a rozsah pozornosti.

Kvantitatívne výsledky potvrdzujú jednu z téz odborných psychológov a pedagógov o výhodách mentálnej aritmetiky – vôľový odpor pozornosti študentov akadémie je takmer 2-krát vyšší v porovnaní s ostatnými deťmi.

Mentálna aritmetika AMAKIDS – Lepšie výsledky až o 70 %

Vedci, ktorí experiment uskutočnili, jednoznačne potvrdili, že kurz Mentálna aritmetika AMAkids prispieva k vyšším výsledkom študentov akadémie až o 70 % v porovnaní s ich rovesníkmi z bežnej školy. Experiment prebiehal v oblasti preukázania abstraktno-logického typu myslenia a harmonického rozvoja oboch hemisfér mozgu. 

Mentálna aritmetika pomáha posilňovať schopnosti detí pre lepšie obrazné a abstraktné myslenie. Abstraktno-logický typ myslenia pomáha vykonávať logické operácie založené na nahromadených teoretických poznatkoch. Metodicky správne vyučovaná mentálna aritmetika prispieva k polysenzorickej interhemisférickej integrácii pri formovaní mentálnych procesov.

Vedci z Ulyanovskej univerzity vo svojom výskume použili osvedčené psychofyziologické techniky ako „Zvýraznenie základných znakov“, „Hľadanie a prečiarknutie“, ako aj vyjadrenie diagnostiky vlastností nervového systému prostredníctvom psychomotorických indikátorov.

Po testovaní študentov zo všeobecných vzdelávacích inštitúcií a študentov AMAkids skupina vedcov sumarizuje tieto výsledky (v origináli):

Chlapec s knižkami pri tabuli s matematickým príkladom
Chlapec s knižkami pri tabuli s matematickým príkladom

Suma summarrum

Rýchlosť myslenia študentov akadémie AMAkids je vyššia ako u prvákov zo všeobecnej školy. Rýchlosť myslenia u študentov všeobecnej školy (6-8 rokov) zodpovedá 14,47 ± 9,99 bodu (n = 17), u študentov AMAkids Akadémie je to 34,33 ± 11,04 bodu (n = 6) .

Pri štúdiu produktivity a úrovne pozornosti, ktorej hodnota závisí od počtu zistených údajov uvedených experimentátorom a od počtu chýb vykonaných počas experimentu, boli získané nasledovné údaje:

  • Medzi študentmi akadémie je pozorovaná najvyššia úroveň produktivity. 
  • Pre študentov zo všeobecnovzdelávacej školy vo veku 6-8 rokov bol priemerný počet nájdených čísel a chýb počas úlohy 0,14 ± 0,06 bodu (n = 18) a pre študentov z akadémie AMAkids bol výsledok 0,24 ± 0 . 08 (n = 6).

Digitálne merania zo štúdie jednoznačne dokazujú takmer 2-násobné znásobenie produktivity a zvýšenú mieru pozornosti medzi študentmi AMAkids.

Vďaka tomuto experimentu je mentálna aritmetika v centrách AMAkids ďalším vedeckým dôkazom účinnosti pri rozvoji matematických schopností detí. Výsledky uvedenej štúdie navyše dokazujú, že študenti akadémie majú konkurenčnú výhodu oproti svojim rovesníkom. Tá je zárukou následných úspechov aj v dospelosti.

Vývoj mentálnej aritmetiky má dlhú históriu a k ucelenému obrazu o vplyve mentálnej aritmetiky na náš mozog je ešte stále málo vedeckých štúdií. Ak však chcete zistiť, ako mentálna aritmetika funguje a prečo je pre rozvoj nášho intelektu potrebná, kontaktujte našich odborníkov z AMAkids. Tí vám s jeho praktickým využitím pri zlepšovaní koncentrácie aj pamäte veľmi radi pomôžu.