Akadémia pre rozvoj intelektu AMAKids pre deti vo veku 5 až 16 rokov
Rozvoj bez hraníc
+421 948 523 821
info@amakids.sk

PODMIENKY POUŽITIE WEBOVÉHO ROZHRANIA

Webové rozhranie http://www.amakids.sk/ (ďalej len "webové rozhranie" či "Webové stránky") a internetový portál http://platform-amakids.eu (ďalej len "Internetová platforma") sú využívané spoločnosťou Barbora Kudláčová - AMAkids, IČO: 52 912 183, so sídlom: Orviský kút 7964/17, 921 01 Piešťany, Slovensko, zastúpená Barborou Kudláčovou, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany, číslo živnostenského registra: 230-21310, doklad o živnostenskom oprávnení č. OU-PN-OZP-2020001592v Piešťanoch, (ďalej len "Spoločnosť"), na základe licencie, ktorá bola Spoločnosti udelená Spoločnosťou VF Brain Evolution Ltdso sídlom: 75, Spyrou Kyprianou č. 102, Potamos Germasogeias, 4042 Limassol, Cyprus, DIČ: 10385788K, IČO: HE 385788 (ďalej ako "Držiteľ práv" či "Spoločnosť s ručením obmedzeným" Amakids ") prostredníctvom Medzinárodnej zmluvy o obchodnej koncesii poskytnutej k užívaniu súboru možností prislúchajúcich" Amakids "v podnikateľskej činnosti, vrátane práva na využitie Webového rozhrania a Internetovej platformy, obchodného označenia" Amakids ", know-how a ďalších práv. Zriaďovateľom a prevádzkovateľom Webového rozhrania a Internetovej platformy je Držiteľ práv, ktorý zodpovedá za ich funkčnosť a zaistenie, ako aj za všetky záväzky s užitím Webového rozhrania a Internetovej platformy súvisiace. Adresa pre doručovanie: Barbora Kudláčová - AMAKids, Orviský kút 7964/17, 921 01 Piešťany.

Telefónne číslo: +421 948 523 821

Kontaktný e-mail: info@amakids.sk

Všetci užívatelia a návštevníci Webového rozhrania sú povinní riadiť sa ďalej uvedenými pravidlami, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí Webového rozhrania (ďalej len "Podmienky používania webového rozhrania").


1. ÚVOD

Webové rozhranie a Internetová platforma boli navrhnuté Spoločnosťou s ručením obmedzeným "Amakids", ktorá poskytla Spoločnosti na základe Medzinárodnej zmluvy o obchodnej koncesii súbor práv na užívanie v podnikateľskej činnosti pri poskytovaní služieb klientom (ďalej len "Klienti"), zahŕňajúce aj právo na užívanie šablóny webových stránok. Spoločnosti bolo tiež poskytnuté obchodné označenie značka AMAKids (ďalej len "Logo"), kedy bolo Spoločnosti udelené tiež právo uvádzania Loga, okrem iného, na Webovom rozhraní.

Spoločnosť vynaložila všetko úsilie na to, aby informácie zverejnené na týchto Webových stránkach o Spoločnosti boli úplné a pravdivé. Spoločnosť však nemôže zaručiť úplnosť a správnosť informácií obsiahnutých na týchto Webových stránkach. Spoločnosť preto nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby v obsahu Webových stránok.

Používaním týchto Webových stránok návštevník bez akýchkoľvek výhrad alebo výnimiek vyjadruje svoj súhlas s týmito Podmienkami použitia webového rozhrania.


2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Služby ponúkané prostredníctvom týchto Webových stránok a prostredníctvom Internetovej platformy, ku ktorej je Klientom umožnený prístup do ich užívateľského účtu pomocou emailu a hesla (ďalej len "prístupové údaje"), môžu byť poskytované v rôznych Centrách pre rozvoj intelektu (ďalej len "Centrum"). Spoločnosť nezaručuje, že je konkrétna služba k dispozícii v každom jednotlivom Centre. Služby prípadne ponúkané Držiteľom práv môžu byť poskytované v rôznych svetových krajinách a na základe franšízových zmlúv, kedy Spoločnosť nezaručuje, že je konkrétna služba k dispozícii pre Klientov v Slovenskej republike. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za služby ponúkané a poskytované Držiteľom práv. Na Internetovej platforme môže Klient nastavovať vybrané parametre objednanej služby prostredníctvom svojho účtu. Klienti sú povinní uchovávať prístupové údaje k svojmu účtu na Internetovej platforme v tajnosti.

3. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK

3.1. AUTORSKÉ PRÁVO

Obsah týchto Webových stránok, vrátane programového vybavenia Webového rozhrania a týchto Podmienok použitia webového rozhrania, je chránený autorským právom a môže byť chránený ďalšími právami iných osôb. Najmä akékoľvek reprodukovanie, adaptácia, preklad, šírenie, zverejnenie a spracovanie obsahu webovej stránky v iných médiách, vrátane zverejnenia či spracovania v elektronických médiách, je chránené autorským právom. Akékoľvek použitie všetkých alebo časti týchto informácií sa pripúšťa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Spoločnosti. Akékoľvek reprodukovanie informácií alebo dát, najmä používanie textov alebo fragmentov textov alebo grafických materiálov, sa pripúšťa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Spoločnosti. Právo na šírenie a reprodukciu náleží vždy Spoločnosti. Fotografie zverejnené na Webovej stránke môžu byť použité iba na redakčné účely. Fotografie, ktoré sú reprodukované a / alebo ktorých elektronická verzia je upravovaná pre redakčné účely, musia obsahovať označenie autorského práva "© [rok]" Amakids ". Všetky práva vyhradené. "Pretlačenie je vykonávané zdarma, avšak na adresu Spoločnosti je nutné zaslať kópiu pretlačeného materiálu. V prípade nerešpektovania vyššie uvedeného je Spoločnosť oprávnená postupovať v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov, a inými príslušnými zákonmi a domáhať sa tak, aby bolo od zásahov do autorských práv Spoločnosti upustené, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu a primerané zadosťučinenie za spôsobenú ujmu.

3.2. OCHRANNÉ ZNÁMKY

Logo a všetky názvy služieb / produktov a / alebo dizajn produktov sú registrované ochranné známky Spoločnosti s ručením obmedzeným "Amakids" prípadne Spoločnosti či iných príslušných vlastníkov. Akékoľvek oficiálne alebo neoficiálne používanie uvedených ochranných známok bez súhlasu týchto osôb je zakázané a predstavuje porušenie právnych predpisov o ochranných známkach, autorských práv a ďalších práv duševného vlastníctva alebo právnych predpisov proti nekalej súťaži.


3.3. ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH STRÁNOK TRETÍCH OSÔB

Na týchto Webových stránkach sú obsiahnuté odkazy (tzv. "Hyperlinky") na iné webové stránky, ktoré sú prevádzkované tretími stranami a ktorých obsah nie je Spoločnosti známy. Spoločnosť prostredníctvom Webového rozhrania iba uľahčuje prístup k predmetným webovým stránkam tretích strán, avšak nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Odkazy na webové stránky tretích strán sa zameriavajú len na uľahčenie navigácie na predmetných webových stránkach. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenia platných právnych predpisov alebo práv tretích strán, ktoré sú prítomné na predmetných webových stránkach. Čo sa týka webových stránok, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom Webových stránok Spoločnosti, majitelia predmetných stránok sú plne zodpovední za obsah predmetných webových stránok, ako aj za služby na nich ponúkané. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie autorských práv, práv k ochranným známkam alebo inému duševnému vlastníctvu, porušenie osobnostných nemajetkových práv, ktoré sú prítomné na webových stránkach tretích osôb, na ktoré je umiestnený odkaz zverejnený na webových stránkach spoločnosti.

3.4. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI

Akákoľvek zodpovednosť Spoločnosti za škody a straty vzniknuté v dôsledku používania týchto Webových stránok, a to bez ohľadu na právny základ, je obmedzená len na úmyselne spôsobené škody. V prípadoch, keď je Spoločnosť zodpovedná za porušenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy na základe záväzného právneho predpisu, musí byť celková výška akéhokoľvek nároku na náhradu škody obmedzená na predpokladanú výšku strát.

Zodpovednosti Spoločnosti za priestupok spáchaný v súvislosti s využívaním týchto webových stránok sa môže Spoločnosť zbaviť prostredníctvom tzv. liberalizácie, kedy preukáže, že vyvinula všetko úsilie, ktoré je možné v danej situácii spravodlivo požadovať, aby spáchania priestupku odvrátila. Týmto ustanovením nie je dotknutá zodpovednosť Spoločnosti v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa zodpovednosti za nekvalitné služby alebo zodpovednosti vyplývajúcej zo záruk poskytnutých Spoločnosťou. Zhora zmienené obmedzenia zodpovednosti takisto nebudú uplatnené v prípade poškodenia ľudského života a zdravia. Spoločnosť vynakladá značné úsilie k ochrane Webových stránok pred vírusmi, avšak spoločnosť nie je schopná zaručiť ich úplnú absenciu. Preto sa odporúča návštevníkom a používateľom Webového rozhrania, aby samostatne prijali opatrenia na ochranu svojich počítačov pred vírusmi (použitím antivírusových programov) pred začatím sťahovania dokumentov a dát z Webových stránok.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie účtu Klienta na Internetovej platforme treťou osobou. Prípadne zodpovednou osobou je v takomto prípade vždy prevádzkovateľ a správca Internetovej platformy, ktorým je Držiteľ práv.

Spoločnosť nezodpovedá za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a užívania Webového rozhrania alebo Internetovej platformy, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na Webovom rozhraní či Internetovej platforme, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou Webového rozhrania, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosom a dátam.

4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením formulára na Webových stránkach alebo pri zakladaní klientského účtu na Internetovej platforme poskytuje užívateľ Webového rozhrania či Klient Spoločnosti niektoré osobné údaje. Pri užívaní Webového rozhranie môže dochádzať aj k získavaniu, spracovávaniu a uchovávaniu ďalších údajov Spoločnosťou v súlade so "Zásadami ochrany osobných údajov".

5. SÚBORY COOKIES

Webové rozhranie pre svoju činnosť využíva takzvané súbory cookies (ďalej len "cookies"),tj. súbory, ktoré ukladajú informácie do počítača alebo iného elektronického zariadenia návštevníka webového rozhrania. Užívatelia Webového rozhranie nie sú na základe ukladaných informácií identifikovateľní. Cookies umožňujú analýzu spôsobu užívania Webového rozhrania a pomáhajú napr. k správnej funkčnosti Webového rozhrania či pre zapamätanie prihlasovacích údajov Klienta, ktoré potom nie je nutné opakovane zadávať. Súhlas s používaním cookies je vyjadrený zaškrtnutím príslušného súhlasu na Webovom rozhraní, čím návštevník udeľuje svoj súhlas s ich využívaním a tiež sa spracovávaním takto získaných údajov Spoločnosťou.

Používanie cookies možno odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači. Odmietnutie používania súborov cookies však môže mať za následok limitáciu niektorých funkcií Webového rozhrania. Viac informácií o súboroch cookies možno nájsť v samostatnom dokumente, ktorý má prednosť pred úpravou v tomto článku.

6. OSTATNÉ USTANOVENIA

Tieto Podmienky používania webového rozhrania sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade vzniku sporov týkajúcich sa Webovej stránky, budú tieto riešené spôsobom stanoveným platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade, že sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok použitia webového rozhrania stanú neplatnými, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne meniť Podmienky použitia webového rozhrania. Každá takáto zmena nadobúda platnosť a účinnosť dňom uvedeným v novelizovanom znení Podmienok použitia webového rozhrania. Tieto Podmienky používania webového rozhrania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 18.06.2021.