Akadémia pre rozvoj intelektu AMAKids pre deti vo veku 5 až 16 rokov
Rozvoj bez hraníc
+421 948 523 821
info@amakids.sk

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informačná povinnosť Spoločný prevádzkovateľa

pre dotknutú osobu (klient, iná fyzická osoba)

(Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách podľa čl.13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR"), v súlade s §§ 19,33 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.Identifikačné a kontaktné údaje spoločných Spoločný prevádzkovateľov:

Hlavný prevádzkovateľ: SOROBAN, s. r. o.

Sídlo / Miesto podnikania: Orviský kút 7964/17, 921 01 Piešťany

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 47815/T

IČO: 53 346 327

DIČ: 2121361583

IČDPH: SK2121361583

Konateľ: Barbora Kudláčová

Web stránka: www.amakids.sk

E-mail firemný: info@amakids.sk,

Telefón: +421 948 523 821

Spoločný prevádzkovateľ: OZ Šport pre mozog

Sídlo / Miesto podnikania: Orviský kút 7964/17, 921 01 Piešťany

zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií Registrového úradu MV SR, reg. číslo VVS/1-900/90-62444

Právna forma: občianske združenie

IČO: 54161436

DIČ:

IČDPH: SK

Predseda: Barbora Kudláčová

Web stránka: www.amakids.sk

E-mail firemný: info@amakids.sk

Telefón: +421 948 523 821

(ďalej "Spoločný prevádzkovateľ" v jednotnom čísle alebo "Spoloční prevádzkovatelia").

sú spoločným Spoločný prevádzkovateľom podľa Čl. 26 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR"), a podľa § 23 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon").

Spoločný prevádzkovateľ prevádzkuje Akadémiu rozvoja intelektu - "AMAkids Slovensko", prostredníctvom webového rozhrania http://www.amakids.sk/ (ďalej len "webové rozhranie") a internetového portálu http://platform-amakids.eu/ (ďalej len "Internetová platforma"), ktorých zriaďovateľom a prevádzkovateľom je spoločnosť VF Brain Evolution Ltd so sídlom: 75, Spyrou Kyprianou č. 102, Potamos Germasogeias, 4042 Limassol, Cyprus, DIČ: 10385788K, IČO:HE 385788 (ďalej ako "Držiteľ práv" či "Spoločnosť s ručením obmedzeným "Amakids"), ktoré spoločný Spoločný prevádzkovateľ ako "Poskytovateľ služieb" využíva na základe udelenej licencie.

Spoločný prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Spoločný prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom informácia o účele môže byť obsiahnutá v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovená priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

Spoločný prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách nasledovne:

2. Zodpovedná osoba Spoločného prevádzkovateľa.

Spoločný prevádzkovateľ nemá z GDPR povinnosť menovať zodpovednú osobu. Spoločný prevádzkovateľ určil podľa odporúčaní "Pracovnej skupiny A29 WP" (zriadená podľa článku 29 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ako nezávislý orgán dozoru nad dodržiavaním ochrany osobných údajov), zodpovednú osobu, v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

Titul, meno, priezvisko: Barbora Kudláčová

Kontakt: Tel.: +421 948 523 821, e - mail: info@amakids.sk

Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa
spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa GDPR a zákona č.18/2018 Z. z..

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu.

Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom.

3. Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

IČO: 36064220

Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
utorok a štvrtok 8:00 – 15:00 h
tel. č.: +421 2 323 132 20
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad") podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle §100 zákona.

4. Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách:

Pri výkone našej činnosti dochádza ku spracúvaniu Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia zákonných povinností ako Spoločný prevádzkovateľ vo vzťahu ku klientom, pri poskytovaní služieb, podľa ustanovení osobitných právnych predpisov, ktoré ukladajú Spoločnému prevádzkovateľovi povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje.

Pri spracúvaní osobných údajov Spoločným prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

5. Zásady ochrany osobných údajov

S ohľadom na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby Spoločný prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s GDPR a so zákonom. Uvedené opatrenia Spoločný prevádzkovateľ povinne podľa potreby aktualizuje.

Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Spoločného prevádzkovateľa, len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania podľa príslušných právnych predpisov.

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Spoločným prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov Spoločného prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou Spoločného prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami Spoločného prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania to bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločný prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

6. Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov sú jednotlivo uvedené v informácií o účeloch spracúvania.

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe GDPR, zákona a osobitných právnych predpisov pre účely:

 1. Vedenia evidencie, identifikácie a naplnenia databáz klientov, ktorým Spoločný prevádzkovateľ poskytuje služby, v informačných systémoch CRM a Objednávkový formulár za účelom spracovania objednávky a dodania služby klientom, konečným odberateľom služby (uzavretie kúpnej zmluvy realizovanej cez internet - zmluva uzavretá na diaľku a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce Spoločnému prevádzkovateľovi, najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa), prostredníctvom webovej stránky. Spoločný prevádzkovateľ spracúva najmä osobné údaje klientov nevyhnutné na uzavretie zmluvy v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefónne číslo; pri platbe kartou sú potrebné aj osobné údaje zákazníka nevyhnutné na uskutočnenie platby cez Internet.

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu, alebo ju plniť zo strany Spoločný prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania:

 • čl. 6 odst. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR") – plnenie zmluvy,
 • 10 ods. 3 písm. b) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Kategória dotknutých osôb

 • Klienti Spoločného prevádzkovateľa, ktorým sú poskytované služby.

Kategórie príjemcov:

 • Osobné údaje sa nesprístupňujú.

Právny základ poskytovania a sprístupnenia:

 • Osobné údaje sa neposkytujú.

Kategórie príjemcov v zahraničí:

Prenos osobných údajov do zahraničia Spoločný prevádzkovateľ nevykonáva.

 • Pre účely plnenia ďalších zákonných povinností Spoločného prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov SR a EÚ podľa osobitných predpisov.
 • Pre účely vedenia správy registratúry podľa osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje budú spracúvané pre účely oprávneného záujmu Spoločného prevádzkovateľa pri poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov):

 1. Vaše osobné údaje budeme spracovávať na základe Vášho dobrovoľného a jednoznačného súhlasu pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov), pre účely zverejňovania fotografií a videí z prednáškových a vyučovacích aktivít a to iba v prípadoch a na základe Vami poskytnutého súhlasu ako dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.

Poskytnutý súhlas na tieto účely je úplne dobrovoľný.

Máte právo kedykoľvek súhlas odvolať písomne alebo e-mailom na našej emailovej adrese: info@amakids.sk,

Právny základ spracúvania:

 • Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Spoločného prevádzkovateľa - pre účely informovania verejnosti, propagácie služieb Spoločného prevádzkovateľa, podľa § 13 ods. 1 písm. a), f) zákona o ochrane osobných údajov.
 • Článok č. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke služby.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov), podľa § 10 ods. 3 písm. b zákona o ochrane osobných údajov.

7. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia Spoločného prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy - kuriérske a doručovateľské spoločnosti,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania web.stránky a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním platformy amakids.eu,
 • orgány verejnej moci, ktoré podľa osobitných zákonov majú ustanovené kontrolné právomoci v oblasti výkonu dozoru nad ochranou osobných údajov alebo elektronického obchodovania.

8. Dokumentácia o primeraných zárukách ochrany práv dotknutej osoby.

Záväzné vnútorné pravidlá Spoločného prevádzkovateľa.

Bezpečnostná politika organizácie pri spracúvaní osobných údajov pri plánovaných spracovateľských činnostiach.

"Projekt na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov" Spoločného prevádzkovateľa a interné "Smernice GDPR" v oblasti osobných údajov dotknutých osôb, citlivých a chránených údajov Spoločného prevádzkovateľa.

9. Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Spoločný prevádzkovateľ prehlasuje, že neuskutočňuje ani nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia cloudových služieb.

10. Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania?

Spoločný prevádzkovateľ prehlasuje, že nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania dotknutých osôb podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

11. Webová stránka Spoločného prevádzkovateľa

Zaznamenávame a ukladáme IP adresu počítača, aby sme odoslali obsah utility navštívenej webovej stránky Spoločného prevádzkovateľa do Vášho počítača (napr. texty, obrázky a súbory na stiahnutie atď.) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Tieto údaje spracúvame tiež z dôvodu, aby sme identifikovali a oznámili akékoľvek zneužitie.

Právny základ spracúvania:

 • Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Spoločný prevádzkovateľa - podaniu informácií verejnosti o poskytovaných službách súvisiacich s prevádzkovaním Akadémie pre rozvoj intelektu a zabezpečenia prevádzkovania webovej stránky Spoločného prevádzkovateľa, podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V tomto kontexte je v oblasti spracovania osobných údajov v našom záujme zabezpečiť bezpečnú prevádzku webovej stránky Spoločného prevádzkovateľa a informovanie verejnosti cez našu webovú stránku.

12. Cookies

Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky webovej stránky Spoločného prevádzkovateľa Vašim potrebám, môžu naše webové stránky používať súbory cookies.

Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite akékoľvek webové stránky. Keď navštívite našu webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie webovej stránky Spoločného prevádzkovateľa. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy.

Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe.

Používame nasledujúce typy súborov cookies:

Základné/nevyhnutné cookies súbory.

Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky Spoločný prevádzkovateľa. Zahŕňa to napríklad vydanie anonymných ID relácií na zhrnutie viacerých dopytov na webový server alebo zabezpečenie bezchybného fungovania registrácií a objednávok.

Funkčné cookies/analytické.

Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať Vaše zvolené nastavenia alebo podporovať iné funkcie, keď sa pohybujete na našej webovej stránke. Umožňujú nám napríklad zapamätať si preferované nastavenia pre ďalšiu návštevu alebo uložiť Vaše prihlasovacie údaje na našej webovej stránke.

Súbory cookies výkonu/štatistiky.

Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako používate našu webovú stránku (napríklad ktorý internetový prehliadač používate, ako často navštevujete našu webovú stránku, ktoré stránky otvoríte alebo ako dlho zostávate na našej webovej stránke). Tieto súbory cookies neuchovávajú žiadne informácie, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu návštevníkov. Informácie zhromaždené pomocou týchto cookies sú agregované a teda anonymné.

Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webovej stránky - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať. Ak sa však rozhodnete odmietnuť súbory cookie, možno nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky. Váš prehliadač Vám tiež ponúka možnosť odstrániť súbory cookie (napríklad pomocou funkcie Vymazať históriu prehliadania). Ďalšie informácie nájdete vo funkcii Pomocník pre používateľa v časti Nastavenia vo Vašom webovom prehliadači.

13. Google Universal analytics

Táto webová lokalita využíva službu Google Universal Analytics a reklamného systému Google AdWords, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Služba Google Universal Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky používajú. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch.

Sledovací súbor má dvojročnú životnosť. Informácie o používaní našich
webových stránok, ktoré tento súbor zaeviduje (vrátane Vašej IP adresy) sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa zhromažďujú. Google Analytics sme v záujme anonymizovaného evidovania IP adries rozšírili o kód "gat._anonymizeIp();", (tzv. IP masking).

IP anonymizácia je na tejto webovej stránke sublementovaná. Vašu IP adresu (číslo, ktoré Váš poskytovateľ pripojenia na internet pridelil Vášmu počítaču) preto Google z našej iniciatívy v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skracuje. Spoločnosť Google skráti / anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Používateľské profily vytvorené službou Google Analytics sú týmto anonymizované, t.j. vyvodiť z nich, o ktorú konkrétnu osobu ide, je fakticky vylúčené. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa odoslaná a skrátená servermi Google v USA.

Požívateľské profily obsahujú napríklad informácie o dĺžke návštevy, približnom geografickom pôvode, pôvode rôznych typov návštevnosti, stránkach, na ktorých používatelia návštevu ukončujú a priebehu návštevy. Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre Spoločný prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu poskytovateľovi webových stránok.

IP adresa, ktorú Váš internetový prehliadač v rámci Google Analytics oznámi, sa nepriraďuje k iným údajom spoločnosti Google. K prenosu týchto údajov spoločnosťou Google smerom k tretím osobám dochádza iba na základe zákonných predpisov alebo v rámci poverenia na spracovanie údajov. Spoločnosť Google nebude Vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google.

Google dodržiava Zásady o ochrane osobných údajov Dohody "US Safe Harbor" a je registrovaný v rámci programu "Safe Harbor" amerického ministerstva obchodu.

Používaním našej webovej stránky vyhlasujete, že so spracovaním o Vás zhromažďovaných údajov firmou Google, vyššie opísaným spôsobom spracovania údajov a na vyššie uvedené účely súhlasíte.

Ako dlho si informácie ponechávame? To závisí od typu súborov cookie. Platnosť súborov typu "session cookie" vyprší po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookie vrátane lokálne zdieľaných objektov ("Flash cookie") majú obvykle dátum skončenia platnosti v rozsahu po dobu 2 roky (platí pre cookies za účelom zbierania návštevnosti). Cookies pre cielenie reklamy sú ukladané po dobu 90 dní.

Odmietnuť používanie súborov cookie môžete výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresa IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Používanie služby Google Analytics môžete odmietnuť. Môžete zabrániť evidovaniu údajov, vytvorených súbormi cookie a vzťahujúcimi sa na Vaše využívanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) cez Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tak, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný program (plugin) pre internetový prehliadač dostupný pod nasledovným odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Na počítači sa nastaví súbor cookie odmietnutia, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky: Zakázať službu Google Analytics.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na stránke https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Upozorňujeme, že na tejto webovej stránke je kód Google Analytics doplnený o "anonymizeIp", aby sa zabezpečila anonymizovaná kolekcia IP adries (tzv. IP-masking).

14. Sociálna sieť Facebook

Naše webové stránky môžu obsahovať tzv. Plug-iny sociálnej siete facebook.com, ktorej Spoločný prevádzkovateľom je Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Takéto plug-in moduly predstavujú najmä Facebook tlačidlá ako "Like" alebo "Páči sa mi". Ak máte prístup na naše internetové stránky, ktoré sú vybavené takýmito modulmi plug-in, Váš internetový prehliadač vykoná priame pripojenie k serveru sociálnej siete Facebook a modul plug-in sa zobrazí na obrazovke prostredníctvom oznámenia vo vašom prehliadači. Plug-in bude informovať server Facebook, ktoré z internetových stránok Spoločný prevádzkovateľa ste navštívili. Ak ste členom siete Facebook a ste prihlásený na užívateľskom účte Facebook pri návšteve našej internetovej stránky, Facebook prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Využitie niektorej z plug-in funkcií (napr. kliknutie na "Like" tlačidlo, uvedenie komentára), rovnako prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Ďalšie informácie o zbere a využívaní údajov sociálnou sieťou Facebook a o právach a možnostiach ochrany Vašich osobných údajov máte k dispozícii na adrese siete Facebook http://www.facebook.com/policy.php.

Prepojenie Vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook s návštevou našej internetovej stránky na Facebooku môžete prerušiť ak sa odhlásite z užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook pred návštevou internetových stránok Spoločného prevádzkovateľa.

15. Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom Spoločný prevádzkovateľa, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný štátny archív). Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania slúžia Záznamy o spracovateľských činnostiach Spoločného prevádzkovateľa.

Lehota na vymazanie je po skončení účelu, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, po skončení lehoty uloženia v súlade s "Registratúrnym plánom" Spoločného prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje uchováva Spoločný prevádzkovateľ po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Spoločným prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

Ak Spoločný prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel marketingu spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte, najdlhšie 5 rokov.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Spoločný prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov.

16. Aké máte práva?

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v Spoločný prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - právo získať od Spoločný prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajov a právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na informáciu - o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú vaše osobné údaje - ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa §100 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania - podľa § 28 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva v zmysle § 33 ods. 3 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov bez ohľadu na rozdelenie zodpovednosti Spoločnými Spoločný prevádzkovateľmi v tejto vzájomnej dohode u každého Spoločný prevádzkovateľa a voči každému Spoločný prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvajú, má v zmysle § 33 ods. 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov právo prístupu k základným častiam dohody spoločných Spoločný prevádzkovateľov, najmä identifikáciu jednotlivých Spoločný prevádzkovateľov, predmet zmluvy, ustanovenia upravujúce delenie ich vzájomných právomocí vo vzťahu k dotknutej osobe a jej osobným

Spoločný prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Spoločný prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá žiadosť podáva.

Ak Spoločný prevádzkovateľ preukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať, môže v súlade s čl. 11 ods. 2 Nariadenia GDPR odmietnuť konať na základe žiadosti pri výkone práv dotknutej osoby.

17. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového prihlasovacieho formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste dovŕšil vek 16 rokov, ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

Spoločný prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste Spoločný prevádzkovateľovi poskytli.

Piešťany dňa: 18.06.2021

Barbora Kudláčová

konateľ

Soroban, s.r.o.