Rozvoj bez hraníc
+421 948 523 821
info@amakids.sk

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Barbora Kudláčová - AMAkids, IČO: 52 912 183, so sídlom: Vrbovska cesta 19, 92101 Piešťany, Slovensko, zastúpená Barborou Kudláčovou, zapísaná v doklade o živnostenskom oprávnení č. OU-PN-OZP-2020001592 v Piešťanoch, kontakt: tel. +421 948 523 821, email: info@amakids.sk (ďalej len "Poskytovateľ služieb" či "Správca"), prevádzkujúca Akadémiu rozvoja intelektu "AMAkids", prehlasuje,že všetky osobné údaje osôb, návštevníkov a užívateľov (ďalej len "Klienti")získané pri uzavretí zmluvy o poskytovaní služieb s Klientom (ďalej len "zmluva")či v súvislosti s jej uzavretím, prostredníctvom webového rozhrania http://www.amakids.sk/ (ďalej len " webové rozhranie ") a internetového portáluhttp://platform-amakids.eu/ (ďalej len" Internetová platforma "), ktorých zriaďovateľom a prevádzkovateľom je spoločnosť VF Brain Evolution Ltd so sídlom: 75, Spyrou Kyprianou č. 102, Potamos Germasogeias, 4042 Limassol, Cyprus, DIČ: 10385788K, IČO: HE 385788 (ďalej ako "Držiteľ práv" či "Spoločnosť s ručenímobmedzeným" Amakids "), ktoré Poskytovateľ služieb využíva na základe licencie Držiteľom práv mu udelené, sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimiv súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016 / 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 ES (ďalej len "nariadenie GDPR") a s platnými predpismi Slovenskej republiky, v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov (ďalej len"Zásady ochrany osobných údajov") a v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami Poskytovateľa služieb (ďalej len "obchodné podmienky").Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú, akým spôsobom nakladá Správcas údajmi Klientov, a informujú o zásadách ochrany súkromia Klientov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú, za akým účelom a na základe akého právneho základu Správca osobné údaje Klientov spracováva, aké osobné údaje spracúva a na akú dlhú dobu a ďalej upravujú práva Klienta vo vzťahu k ochrane osobných údajov.V prípade potreby ďalšieho vysvetlenia podrobností sa dá obrátiť na vyššie uvedené tel.Číslo, emailovú adresu či listom na vyššie uvedenú adresu sídla Správcu.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na:

spracovanie osobných údajov získané v súvislosti s uzavretím zmluvy o poskytovaní služieb, s využívaním Webového rozhrania a Internetové platformy

spracovanie osobných údajov, ktoré vykonáva Správca počas komunikácie s Klientom prostredníctvom e-mailu, telefónu a ďalších prostriedkov diaľkovej komunikácie

spracovanie osobných údajov pri plnení právnych povinností Poskytovateľa služieb

Správca kladie na ochranu osobných údajov maximálny dôraz. Dáta Klientov sú zabezpečenéproti odcudzeniu a zneužitiu.

2. ZBER, SPRACOVANIE A ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah osobných údajov, ktoré sú spracovávané, sa líšia na základe účelu, pre ktorý sú spracovávané. Ide o nasledujúce účely:

poskytovania služieb (výučba Klientov a s tým súvisiace služby) a plnenie zmluvy Správcom (ďalej len "Účel A").

plnenie právnych povinností (ďalej len "Účel B"), tj. spracovávanie najmä v súvislostis povinnosťou účtovnej a daňovej legislatívy, zákona o archívnictve a evidencii, prípadne v súvislosti s ďalšími právnymi predpismi, taktiež za účelom elektronickejkomunikácie, evidencia kontaktného údaja a poskytovaných služieb.Pre plnenie Účelu A a Účelu B môže Správca od Klienta požadovať a spracovávať osobné údaje týkajúce sa Klienta. Ide najmä o tieto údaje:

Identifikačné a kontaktné údaje Klienta získané pri prvotnej registrácii Klienta uskutočňovanej prostredníctvom Webového rozhrania a pri urobení nezáväznej objednávkyslužieb Klientom, ako sú meno a priezvisko, email, telefón, prípadne bydlisko (mesto),u právnickej osoby jej názov a sídlo.Pri uzatváraní zmluvy s Klientom sa nad to jedná o ďalšie nasledujúce osobné údaje:dátum narodenia či rodné číslo, u právnickej osoby IČO, podpis, adresa (fakturačná).(Osobné údaje vyššie uvedené spoločne ďalej len ako "osobné údaje").

Poskytovateľ služieb spracúva osobné údaje subjektov z dôvodu realizácie ním ponúkanýchslužieb, kedy je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, ďalej z dôvodu splneniaprávnych povinností Poskytovateľa služieb a na účely jeho oprávnených záujmov. Podrobnejšie sú dôvody zhromažďovania osobných údajov definované v článku. 3. týchto Zásad ochrany osobných údajov.

S ohľadom na zmluvný charakter vzťahov medzi Poskytovateľom služieb a Klientom jeposkytnutie osobných údajov úplne dobrovoľné.

3. SÚHLAS SO ZÁSADAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaškrtnutím príslušného poľa ( "Zoznámil som sa so zásadami spracovanie osobných údajov")pri odoslaní nezáväznej objednávky skúšobnej lekcie prostredníctvom Webového rozhraniaudeľuje Klient svoj súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a so spracovaním svojich osobných údajov Správcom, ako je uvedené vyššie.Klient ďalej môže udeliť súhlas na spracovanie osobných údajov v nasledujúcom rozsahu(kliknutím na príslušné pole na Webovom rozhranie):na účely organizovania a vyhodnotenia olympiád, herných tréningov a ďalších akcií organizovaných centrom pre rozvoj intelektu.

Súhlas Klient udeľuje dobrovoľne na dobu maximálne 3 (troch) rokov odo dňa jeho udelenia a môže ho vziať kedykoľvek späť.

4. PRAVIDLÁ OZNAMOVANIE, SPRACOVANIE A ZABEZPEČENIE OCHRANY SÚKROMIA

Nakladanie s osobnými údajmi Klientov podlieha úprave nariadenia GDPR a inej príslušnejlegislatívy.Klient berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojomužívateľskom účte alebo pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bezzbytočného odkladu informovať Správcu o zmene svojich osobných údajov.Spracovaním osobných údajov Klientov môže Správca poveriť tretiu osobu, špecializovanýorgán (ďalej len "spracovateľ"), ktorý pre Správcu vykonáva spracovanie osobných údajovna základe príslušnej zmluvy o spracovaní osobných údajov podľa príslušných ustanovenínariadenia GDPR. Správca zvolí po starostlivom zvážení ako spracovateľa iba takú osobu,ktorá poskytuje maximálne záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochranyodovzdávaných osobných údajov.V prípade, že by sa Klient domnieval, že Správca alebo spracovateľ vykonáva spracovaniejeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného životaalebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:požiadať Správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie;

požadovať, aby Správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav;

obrátiť sa v tejto veci na Úrad na ochranu osobných údajov (pozri článok. 6. písm. c)Pravidiel ochrany osobných údajov).Vo vzťahu k vykonávaným spracovaním osobných údajov má Klient tiež právo:

na prístup k osobným údajom, tj. na informácie o tom, či Správca spracováva jeho osobnéúdaje a žiadať informácie na aké účely, v akom rozsahu a akým spôsobom sú jeho osobnéúdaje spracovávané a môže žiadať kópiu týchto údajov;ak požiada Klient o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Správcapovinný túto informáciu oznámiť;žiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov, tj. osobné údaje zneprístupniť,dočasne odstrániť či uchovať alebo na vykonanie iných úkonov spracovania, ktoréKlientovi zaistí riadny výkon tohto uplatneného práva;na prenosnosť údajov, tj. právo požiadať, aby osobné údaje týkajúce sa Klienta boli odovzdané tretiemu subjektu.

Osobné údaje bude Správca spracovávať manuálne i automaticky priamo prostredníctvomsvojich zamestnancov, ktorí boli Správcom poučení o povinnostiach vyplývajúcich z nariadenia GDPR a ďalej prípadných spracovateľov poverených Správcom.

5. PRÁVO VZIAŤ SÚHLAS SPÄŤ A PRÁVO NA ZMENU A VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia GDPR má Klient právo vziať udelený súhlas so spracovaním osobnýchúdajov kedykoľvek späť.Registrovaní užívatelia a Klienti majú právo žiadať Správcu o zmenu či vymazanieosobných údajov z jeho databázy.Žiadosť o zmenu alebo vymazanie osobných údajov možno vykonať zaslaním správy s touto požiadavkou na emailovú adresu: info@amakids.sk, prípadne listom na adresu sídla Správcu.

6. OOSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V rámci Webového rozhranie Poskytovateľ služieb využíva aj tzv. "Cookies", viac informácií o ich užívaní možno nájsť tu.

Všetky spory a nezhody zmluvných strán vyplývajúce z vyššie vymedzeného nakladanias osobnými údajmi Klientov budú riešené spôsobom stanoveným platnými právnymi predpismiSlovenskej republiky.Klient berie na vedomie, že má právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov. V prípade nespokojnosti s vybavením tejto žiadosti Správcom, má právo podať sťažnosťk dohliadajúcemu orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov, web: www.dataprotection.gov.sk, tel .: 02/ 323 13 214.Vybavenie žiadosti podľa článku 4. písm. d), e) a článku 5. závisí na povinnostiachvyplývajúcich z právnych predpisov, kedy môže byť kladné vybavenie limitovanépovinnosťami Poskytovateľa služieb.Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Zásady ochrany osobných údajov. Každá takáto zmena nadobúda platnosť a účinnosť dňom uvedeným v novelizovanom znení týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018.