Rozvoj bez hraníc
+421 948 523 821
info@amakids.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Ktoré sú spracované v súlade s §1751 a ďalšími relevantnými ustanoveniami zákonač. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len "občiansky zákonník" či "OZ")v platnom znení (ďalej aj ako "obchodné podmienky").

1. SPOLOČNOSŤ

Spoločnosť Barbora Kudláčová - AMAkids, IČO: 52 912 183, so sídlom: Vrbovska cesta 19, 92101 Piešťany, Slovensko, zastúpená Barborou Kudláčovou, zapísaná v doklade o živnostenskom oprávnení č. OU-PN-OZP-2020001592 v Piešťanoch, kontakt: tel. +421 948 523 821, email: info@amakids.sk (ďalej len "Poskytovateľ služieb"),prevádzková doba zákazníckej linky: Po - Pia 10:00 - 19:00 hodín, prevádzkuje Akadémiu rozvoja intelektu "AMAkids" a vykonáva výučbu detí a výučbu dospelých (ďalej len "Klient") podľa špeciálnej metodiky.Využíva pri tom výučbové programy, okrem iného tiež program Mentálna aritmetika,ktorý umožňuje rapídne zvýšenie mentálnych schopností a inteligencie Klienta. V AMAkids sú za tým účelom používané unikátne trenažéry - Abakusy, na ktorýchžiaci vykonávajú sčítanie, odčítanie a iné aritmetické operácie. Program rozvíja jemnú motoriku, umožňuje počítať v hlave veľmi rýchlo a bez chýb a zvyšuje rýchlosť myšlienkových procesov Klienta, ktorý potom ľahko pracuje s niekoľkomiestnymi číslami.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi Poskytovateľom služieb a Klientom,ktorý na základe svojej nezáväznej objednávky navštívi skúšobnú lekciu výučby a ktorý prípadne potom uzatvára s Poskytovateľom služieb zmluvu o poskytovaní bližšie špecifikovaných služieb (ďalej len "zmluva"). V prípade, že Klientom je osoba mladšia ako 18 rokov, zmluvu za Klienta uzatvára zákonný zástupca. Zmluva môže byť uzavretá aj s právnickou osobou, za ktorú ju uzatvára osoba s jednateľským oprávnením, či podnikajúca fyzická osoba konajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Klient súhlasí s použitím komunikačných prostriedkovna diaľku pri uzatváraní zmluvy.

Nižšie uvedené podmienky platia pre fyzické osoby vystupujúce v pozícii Klienta,a to ako pre deti tak i pre dospelých všade tam, kde nie je uvedené, že podmienkyplatia iba pre dieťa.

Tieto obchodné podmienky sú pre zúčastnené strany záväzné. Cieľom Poskytovateľa služieb je poskytnúť klientom čo najkvalitnejšie služby v oblasti vzdelávania.

2. SLUŽBY

Poskytovateľ služieb podľa podmienok stanovených nižšie poskytuje Klientom službypre rozvoj schopností a zručností v ním zriadenom Centre pre rozvoj intelektu (ďalej len "Centrum").

Poskytovateľ služieb organizuje rozvojové tréningy a lekcie Akadémie rozvoja intelektu"AMAkids", pozostávajúce z vopred stanoveného počtu vyučovacích hodín podľa rozvrhu(súhrnne ďalej ako "služby") za účasti zamestnancov alebo spolupracovníkov Poskytovateľa služieb s príslušnou kvalifikáciou pre realizáciu programu uskutočňovaného Poskytovateľom služieb. V rámci rozvojového tréningového programuponúka Poskytovateľ služieb platené balíky, ktorých súčasťou je literatúra, hernémateriály a ďalšie vybavenie pre rozvojové tréningy Klienta;

Poskytovateľ služieb v rámci špecializovaného výučbového programu prostredníctvom svojich zamestnancov a spolupracovníkov zaisťuje svojim Klientom nevyhnutné podmienkypre posilnenie morálneho, fyzického a psychického zdravia a tiež posilnenie emočnej pohody so zohľadnením ich individuálnych vlastností počas pobytu na území Centra.Špecificky u detí vyššie uvedený program tiež prispieva k dosahovaniu týchto cieľov:

stimulácia harmonického rozvoja oboch hemisfér mozgu dieťaťa;zdokonalenie schopnosti rýchlo a presne počítať v hlave;zlepšenie študijných výsledkov v matematike a ďalších školských predmetoch;vytváranie sebadôvery, zvýšenie sebavedomia a vnútornej motivácie k učeniu.

3. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

Poskytovateľ služieb podľa podmienok stanovených nižšie poskytuje Klientom služby podľa článku 2. týchto obchodných podmienok, a to na základe objednávky Klienta a po úhrade ním objednaných služieb v dohodnutej výške a lehote.Aby Poskytovateľ služieb mohol garantovať kvalitu poskytovaných služieb, odporúča,aby bol Klient v čase začiatku výučby starší než 4 roky, vedel počítať do 10, a abybol schopný vykonávať domáce úlohy aspoň 15 minút denne.

4. NEZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA

4.1. SPÔSOB OBJEDNANIA SLUŽBY

Poskytovateľ služieb umožní novému Klientovi navštíviť skúšobnú lekciu na základežiadosti, ktorú Klient urobí prostredníctvom webového formulára na oficiálnychstránkach: www.amakids.sk (ďalej tiež len ako "Webové stránky").Vyplnením formulára na Webovej stránke Klient odosiela svoju žiadosť o prvú skúšobnúlekciu, ako nezáväznú objednávku služieb. Nezáväzná objednávka Klienta nezaväzujek ďalšej spolupráci s Poskytovateľom služieb.Na základe urobenej žiadosti bude Klient ďalej kontaktovaný Poskytovateľom služiebtelefonicky či emailom za účelom dohodnutia osobnej schôdzky ohľadom skúšobnej lekciea na účely prípadného uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb ďalšej výučby.Poskytovateľ služieb si vyžaduje od Klienta uviesť v nezáväznej objednávke iba tieosobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre účel kontaktovanie Klienta predprvou skúšobnou lekciou. V prípade následného uzavretia zmluvy vyžaduje Poskytovateľslužieb od Klienta iba tie osobné údaje, ktoré je nevyhnutné na tento účel uviesť. Poskytnuté údaje sú použité iba pre interné účely Poskytovateľa služieb potrebné k realizácii objednanej služby a je s nimi nakladané výlučne v súlade s právnymipredpismi (najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochraneosobných údajov) a "Zásadami ochrany osobných údajov".Údaje uvedené Klientom sú Poskytovateľom služieb považované za správne a úplné.

Klient odoslaním objednávky či uzatvorením zmluvy potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú tiež neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky či uzavretia zmluvy.

V zmluve je možné dojednať ustanovenia odlišné od obchodných podmienok, potom tieto výnimky majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

4.2. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Klient môže odstúpiť od zmluvy formou listu či emailom (z adresy, uvedenej v zmluve), konkrétne doporučeným listom doručeným na adresu sídla Poskytovateľa služieb či adresuprevádzky Poskytovateľa služieb či na emailovú adresu uvedenú v kontaktných údajoch v čl. 1. obchodných podmienok a na Webovej stránkach, pre rýchlejšie zrušenie je možnézvoliť telefonický hovor na číslo uvedené v článku 1. obchodných podmienok a následnezaslať email či doporučený list.Poskytovateľ služieb potvrdí Klientovi bez zbytočného odkladu písomne ​​na poštovú adresualebo na emailovú adresu Klienta prijatie informácie o odstúpení.Zrušenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia oznámenia druhej strane.

Klient môže od zmluvy odstúpiť do uplynutia lehoty pre riadne zaplatenie objednaných služieb uvedenej v bode 5.1. týchto obchodných podmienok.

4.3. STORNO OBJEDNÁVKY PO ZAPLATENÍ

Uhradením celej ceny objednávky Klient udeľuje pokyn na začatie poskytovania služieb.

Klient týmto berie na vedomie nasledujúce podmienky pre stornovanie objednávky a vrátenie ceny za objednané služby výučby. V prípade stornovania objednanej výučbyKlientom je Poskytovateľ služieb oprávnený ponechať si stornopoplatok z uhradenej ceny vo výške primeranej, zodpovedajúci vynaloženým nákladom spojeným so zrušením zmluvy, tj. všetky účelne a preukázateľne vynaložené náklady Poskytovateľa služieb.

4.4. ZMENA VO VÝUČBE, ZRUŠENIE VÝUČBY

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu vo výučbe a v tréningoch(zmena rozvrhu, učebné osnovy, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, presunutie, zrušenie výučbové hodiny a pod.) A zároveň si vyhradzuje právona zrušenie výučby, prípadne jednotlivých hodín .

Ak dôjde k zmene vo výučbe alebo jej zrušeniu, bude Klient neodkladne informovaný Poskytovateľom služieb.

V prípade zrušenia výučby Klientovi vzniká nárok na vrátenie pomernej časti uhradenej ceny výučby.

V prípade vrátenia časti alebo celej uhradenej ceny výučby bude čiastka prevedená na účet určený Klientom, a to do 14 pracovných dní.

Za neúčasť Klienta na výučbe bez závažných dôvodov spočívajúcich na strane Klientaneposkytuje Poskytovateľ služieb žiadnu finančnú ani inú kompenzáciu.

5. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. CENNÍK A ÚHRADA SLUŽIEB

Cena služieb je stanovená v súlade so schváleným Cenníkom poskytovaných služieb (ďalejlen "Cenník poskytovaných služieb") platným v čase uzavretia zmluvy. Poskytovateľ služieb uverejňuje Cenník poskytovaných služieb na internetovom portálihttps://platform-amakids.eu (ďalej len "Internetová platforma"), ku ktorému majú Klientiprístup. Na cenu služieb môžu mať vplyv špeciálne zľavové akcie. Výsledná cena môže byťtiež stanovená dohodou medzi oboma stranami a jej výška je potvrdená písomne ​​pred začatím výučby.Klient hradí služby podľa uzavretej zmluvy formou zálohy v 100% výške v závislosti na zvolenom pláne platieb uvedenom v Cenníku poskytovaných služieb, výnimku tvorí ibaspôsob úhrady prvého tréningu špecifikovaný v ods. C) tohto článku. Klient je povinný uhradiť vopred všetky výučbové tréningy naplánované na nasledujúci mesiac, v ktorom samajú tréningy uskutočniť, a to vždy najneskôr pred konaním dvoch posledných Klientom uhradených vyučovacích hodín, kedy tréning (výučba) sa skladá z 2 vyučovacích hodín v celkovej dĺžke 90 min. , v aktuálnom mesiaci.Cena prvého tréningu pozostáva z dvoch častí. Prvá časť sa skladá zo vstupného poplatku zahŕňajúceho úhradu nevyhnutných materiálov pre rozvoj schopností a ceny poskytovania služieb v rámci prípravy na tréning. Druhá časť uskutočneného tréningu musí byť uhradenáKlientom pred začatím nasledujúceho tréningu. Následne je Klient povinný hradiť službyformou preddavku v 100% výške v súlade s čl. 5. 1. písm. b) týchto obchodných podmienok.Cena služieb môže byť znížená v súvislosti s poskytnutím zľavy (zakúpením predplatného)v súlade s Cenníkom poskytovaných služieb, ktorý je umiestnený v priestoroch Centraa na Internetovej platforme.V prípade, že Klient v lehote piatich dní po ukončení platnosti uhradenej služby (predplatného) nepredĺži predplatné a uhradí cenu jednotlivého rozvojového tréningu,stráca tým Klient nárok na zľavu pri úhrade následných rozvojových tréningov. V tomtoprípade je Klient povinný hradiť cenu tréningov podľa stanoveného Cenníka bez poskytnutia zľavy. Tento odsek sa nevzťahuje na osoby, ktorým bola poskytnutá zľavana druhé a tretie dieťa z rovnakej rodiny.Za deň splnenia záväzkov Klienta z titulu úhrady služieb (dátum platby) je považovanýdátum pripísania všetkých dohodnutých finančných prostriedkov na bežný účet Poskytovateľa služieb.V prípade bezhotovostnej platby je Klient povinný hradiť cenu služieb v mene EUR na číslo účtu Poskytovateľa služieb uvedené v užívateľskom účte Klienta.

Klient hradí objednané služby na základe pokynov Poskytovateľa služieb s tým, že pre odlíšenie platby bude slúžiť variabilný symbol, identifikátor platby, v podobe rodnéhočísla (prípadne IČO) Klienta, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.Potom, čo Poskytovateľ služieb obdrží objednávku a potom čo obdrží úhradu služieb od Klienta na bankový účet Poskytovateľa služieb, potvrdí tento príjem a výšku finančnejčiastky Klientovi elektronickou poštou na ním uvedenú emailovú adresu v objednávke.Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je to ustanovené všeobecne záväznými právnymipredpismi, vystaví Poskytovateľ služieb na žiadosť Klienta ohľadom platieb realizovanýchna základe zmluvy Klientovi daňový doklad, resp. faktúru, a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Klienta.Informácie o službách a ich cene uvádzané Poskytovateľom služieb sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Uvedené ceny sú konečné, vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov.Poskytovateľ služieb je oprávnený meniť cenu svojich služieb s prihliadnutím na výškuinflácie, ako aj z iných dôvodov.V prípade omeškania s úhradou rozvojových tréningov nebudú služby Klientovi poskytovanéaž do okamihu obnovenia platieb za služby zo strany Klienta.Organizačnými a ďalšími nákladmi sa rozumejú všetky náklady skutočne vynaložené Poskytovateľom služieb v priebehu poskytovania služieb pre Klienta.

Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ služieb nie je platcom DPH.

5.2. PLATOBNÉ PODMIENKY

Klient má možnosť realizovať platby prostredníctvom Internetovej platformy s použitímbankových údajov a pokynov, ktoré sú uvedené v užívateľskom účte Klienta. Klient priúhrade ceny služieb je taktiež oprávnený používať rôzne platobné systémy, v tom prípadesi je vedomý toho, že pri platbe prostredníctvom iných ním používaných systémov môžubyť účtované dodatočné poplatky za používanie týchto systémov.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1. POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB SE ZAVÄZUJE:

zorganizovať a zabezpečiť riadne poskytovanie služieb vymedzených v čl. 2 týchto obchodných podmienok;

zorganizovať tréningy pre rozvoj schopností Klienta (ďalej len "tréningy" či "rozvojové tréningy") za účasti zamestnancov Poskytovateľa služieb alebo spolupracovníkov s príslušnou kvalifikáciou pre realizáciu výukového programu;

v prípade nemožnosti plniť svoje povinnosti podľa zmluvy bezodkladne oznámiť tútoskutočnosť Klientovi, ako aj vynaložiť všetko úsilie na odstránenie prekážok pre splnenie svojich povinností;v prípade aktuálnej nedostupnosti Klientom zvolenej služby bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Klienta prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku;

poskytnúť potrebnú literatúru, herné materiály a ďalšie vybavenie pre rozvojové tréningy,ktoré sú súčasťou plateného balíčka rozvojového programu;v prípade tréningu s dieťaťom preukazovať úctu k osobnosti dieťaťa a chrániť dieťa predvšetkými formami fyzického a psychického násilia, zabezpečiť podmienky pre posilneniemorálneho, fyzického a psychického zdravia, emočnej pohody dieťaťa so zohľadnením jehoindividuálnych vlastností počas pobytu dieťaťa na území Centra;v prípade zhoršenia zdravotného stavu dieťaťa oznámiť túto skutočnosť jeho zákonnému zástupcovi, ako aj prijať opatrenia na poskytovanie pomoci dieťaťu v súlade s platnými právnymi predpismi;

- ak je to možné, dodať zameškanú látku absolvovanú v rámci prebiehajúcej výučby v dobeabsencia Klienta, v rámci rozsahu služieb, a to za prípadný príplatok stanovený Poskytovateľom služieb;informovať Klienta, resp. zákonného zástupcu dieťaťa o neúčelnosti poskytovaní služiebdohodnutých zmluvou z dôvodu individuálnych vlastností dieťaťa, ktoré znemožňujú alebomaria účelnosť poskytovania služieb.

6.2. POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB JE OPRÁVNENÝ:

požadovať od Klienta úplnú a včasnú úhradu poskytovanej služby;

neuzavrieť s Klientom zmluvu na nové obdobie po uplynutí platnosti zmluvy v prípade porušovania podmienok tejto zmluvy zo strany Klienta v priebehu jej platnosti;

jednostranne meniť rozvrh a pracovný režim s oznámením tejto skutočnosti Klientovi v lehote 14 dní vopred zverejnením informácií na Webových stránkach či Internetovej platforme, s výnimkou okolností vis maior;

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo odoprieť účasť v rozvojových tréningochKlientovi s príznakmi akútnej respiračnej vírusovej infekcie alebo iného infekčnéhoochorenia;Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo vylúčiť dieťa z rozvojových tréningov v prípade jeho agresívneho správania;

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zrušiť (presunúť) rozvojové tréningy v prípade,že deň ich konania pripadá na štátny sviatok;Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo poskytnúť Klientovi pomoc s doučením látky z neuskutočnených rozvojových tréningov poskytnutím materiálov a poradenstva, ako ajodporúčania na vykonanie domácich úloh;Poskytovateľ služieb je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že Klient svojím správaním opakovane porušuje práva a oprávnené záujmy ostatných návštevníkov Centra,zamestnancov Poskytovateľa služieb, alebo bránia štandardnému priebehu či realizáciu tréningov, ak Klient nedojedná nápravu hore uvedených porušenie ani po dvoch upozorneniach Poskytovateľa služieb.

6.3. KLIENT SA ZAVÄZUJE:

včas a v plnom rozsahu hradiť cenu poskytovaných služieb uvedených v čl. 2 týchto obchodných podmienok;

poskytovať včasné informácie o svojom zdravotnom stave, resp. zákonný zástupca o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie služieb;

v prípade choroby dočasne prerušiť návštevy Centra až do uzdravenia;

včas informovať Poskytovateľa služieb o dôvodoch absencia Klienta na rozvojových tréningoch;

v prípade vzniku škody zavinenej Klientom na majetku Poskytovateľa služieb, ako ajškody na majetku ostatných návštevníkov Centra, je Klient povinný nahradiť spôsobenúškodu v plnej výške;bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi služieb zmenu kontaktného telefónneho čísla a e-mailového kontaktu, prípadne iných nevyhnutných kontaktných údajov;

sledovať zmeny informácií zverejnených na Webovej stránke, Internetovej platforme, stránkach na Facebooku "Mentálna aritmetika AMAKids" (ak je Klient užívateľom Facebooku)a v priestoroch Centra;preukazovať úctu k zamestnancom Poskytovateľa služieb;

navštevovať rozvojové tréningy v súlade s rozvrhom Poskytovateľa služieb, dodržiavať Pravidlá poskytovania služieb v Centre;

vykonávať domáce tréningy prostredníctvom on-line platformy, ako aj ústne a písomné úlohy;

počas návštev Centra strážiť svoje osobné veci a nenechávať ich bez dozoru. Poskytovateľslužieb nenesie zodpovednosť za stratené alebo bez dozoru ponechané veci;šetrne nakladať s majetkom Poskytovateľa služieb a ostatných návštevníkov;

neoznamovať informácie o návštevníkoch Centra tretím osobám, ako aj nezverejňovať dôvernéinformácie;Klient na seba preberá riziko zmeny okolností v zmysle ustanovenia § 1765 ods. 2) OZ.

6.4. KLIENT JE OPRÁVNENÝ:

obracať sa na zamestnancov Poskytovateľa služieb vo všetkých otázkach ohľadom činnosti Centra;

získavať úplné a spoľahlivé informácie o svojich schopnostiach a ďalších výsledkoch a o kritériách pre ich hodnotenie;

požadovať od Poskytovateľa služieb poskytovanie kvalitných služieb v súlade s podmienkamizmluvy a týmito obchodnými podmienkami;navštevovať Centrá počas ich pracovnej doby v súlade s rozvrhom rozvojových tréningov;

zúčastňovať sa olympiád, herných tréningov a ďalších akcií organizovaných Centrom;

jednostranne odmietnuť služby Poskytovateľa služieb vypovedaním zmluvy. V prípadepredčasného ukončenia poskytovania služieb v súlade so zmluvou budú nevyčerpané peňažnéprostriedky vrátené po odpočítaní organizačných a ďalších nákladov účelne a preukázateľne vynaložených v priebehu poskytovania služieb pre Klienta;odstúpiť od zmluvy v prípade nevhodného vzťahu zamestnancov a spolupracovníkov Poskytovateľa služieb ku Klientovi, preukázanie neúcty k jeho osobnosti, použitiefyzického a psychického násilia, narušenie jeho morálneho, fyzického a psychického zdravia;

7. ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

Zmluvné strany sú zodpovedné za nesplnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť v prípade zatajenia alebo skreslenia informáciízo strany Klienta o svojom zdravotnom stave neumožňujícím návštevy Centra či zdravotnejspôsobilosti potrebnej k účasti na výučbe.Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za úplné alebo čiastočné neplnenie svojichpovinností, ak k nim došlo v dôsledku udalosti vis maior, ktorá nastala po uzavretí zmluvy. Zmluvná strana, ktorá nie je schopná z uvedeného dôvodu plniť svoje povinnosti,je povinná bezodkladne (najneskôr však do 10 (slovami: desiatich) dní od okamihu vznikua ukončenia okolností vis maior) písomne ​​oznámiť druhej zmluvnej strane vznik, predpokladaný čas trvania a ukončenia uvedených okolností.Klient týmto prehlasuje, že všetky údaje ním oznámené Poskytovateľovi služieb sú správnea úplné.

8. ZÁKAZ ŠÍRENIA MATERIÁLOV POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB

Všetky materiály, herné materiály, literatúra a ďalšie vybavenie pre rozvojové tréningyposkytnuté Poskytovateľom služieb Klientovi, ako aj ďalšie podklady k výučbe nie sú určené k voľnému šíreniu a Klient je oprávnený užívať ich len a výhradne pre svoje potreby v súlade s pokynmi Poskytovateľa služieb.

9. ZABEZPEČENIE OCHRANY SÚKROMIA

Všetky osobné údaje poskytnuté Klientom Poskytovateľovi služieb budú uchovávané a chránené proti zneužitiu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a relevantnými predpismi Európskych spoločenstiev (najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

Klient udelením súhlasu so zásadami spracovania osobných údajov tento súhlas udeľujepre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy v súlade so Zásadami ochrany osobnýchúdajov Poskytovateľa služieb.

Klient má právo byť informovaný, aké údaje o ňom Poskytovateľ služieb eviduje, tieto jeoprávnený meniť či dopĺňať, písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním a ďalšiepráva mu patriace v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebuKlienta preklad textu zmluvy do iného jazyka, platí, že v prípade sporu o výklad pojmovplatí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.Všetky spory a nezhody zmluvných strán vyplývajúce zo vzťahu vzniknutého na základezmluvy budú riešené spôsobom stanoveným platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.Klient berie na vedomie, že v prípade sporu medzi Poskytovateľom služieb a Klientom možno riešiť vzniknutý spor priamo s Poskytovateľom služieb dohodou, prípadne ďalejmimosúdnou cestou. V takom prípade Klient môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Návrh na začatiemimosúdneho riešenia sporu môže podať iba Klient, ktorý je fyzickou osobou, ktorá konávo vzťahu k podnikateľovi - Poskytovateľovi služieb, avšak nie v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. V rámciinštitútu ADR nemožno riešiť spory medzi dvoma podnikateľmi ani spory medzi nepodnikajúcimi osobami navzájom. Návrh na začatie riešenia sporu môže Klient podať najneskôr do 1 roka od chvíle, keď uplatnil svoj nárok u Poskytovateľa služieb prvýkrát.Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť tu.Poskytovateľ služieb sa zaväzuje usilovať v prípade sporu s Klientom o jeho mimosúdneriešenie v prípade, že Klient uvedené výslovne neodmietne.Poskytovateľ služieb uskutočňuje svoju činnosť na základe platného živnostenskéhooprávnenia. Kontrolu jeho činnosti vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušnýživnostenský úrad, na ktorý sa Klient takisto môže obrátiť v prípade sporus Poskytovateľom služieb.Ostatné záležitosti nešpecifikované v týchto obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom, zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, ako aj ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto obchodné podmienky.Každá takáto zmena nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia novelizovaných obchodných podmienok na Webovej stránke a v sídle a prevádzkarni Poskytovateľa služieb.Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnostipredchádzajúceho znenia obchodných podmienok.Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018.