Akadémia pre rozvoj intelektu AMAKids pre deti vo veku 5 až 16 rokov
Rozvoj bez hraníc
+421 948 523 821
info@amakids.sk

FAQ

ČÍM SA MENTÁLNA ARITMETIKA LÍŠI OD BEŽNÝCH MIMOŠKOLSKÝCH PROGRAMOV? Čítať odpoveď
Jedinečnosť tejto metódy spočíva v súbežnom vývoji oboch mozgových hemisfér. V bežných programoch je pozornosť venovaná predovšetkým ľavej hemisfére, ktorá je u 95% popredu oproti. Rozvíjaním oboch mozgových hemisfér sa dieťa stáva sebavedomým, sústredeným, pozornejším k detailom, lepšie sa učí cudzie jazyky a bez problémov sa učí v škole či v ďalšej činnosti.
OD KOĽKÝCH ROKOV JE MOŽNÉ ŠTUDOVAŤ V RÁMCI TOHTO PROGRAMU? Čítať odpoveď
Lekcie mentálnej aritmetiky môže dieťa začať navštevovať od 5 rokov. Je nutné, aby dieťa vedelo počítať do 10 a zúčastnilo sa prvej testovacej lekcie.
ZLEPŠIA SA VÝSLEDKY V ŠKOLE? Čítať odpoveď
Hlavným cieľom mentálnej aritmetiky je harmonický vývoj mozgu vášho dieťaťa, nie náuka počítania. Už po 2 - 3 mesiacoch tréningu na našich kurzoch pre rozvoj detí aby ste mali zaznamenať pokrok v štúdiu matematiky, cudzích jazykov či ďalších predmetov.
AKO PREBIEHAJÚ LEKCIE? Čítať odpoveď
Aby boli lekcie zábavné, nevenujú sa deti len výpočtom. Podieľajú sa aj na vývoji hier. Vykonávajú cvičenia pre rozvoj pamäti, pozornosti, predstavivosti a ďalej cvičenia pre oči a správne držanie tela.
AKO DLHO JE NUTNÉ SA UČIŤ? Čítať odpoveď
Program je navrhnutý tak, aby zohľadňoval vývoj Vášho dieťaťa. Každé dieťa sa učí vlastným tempom, ale v priemere deti zvládnu celý kurz za dobu 2 - 2,5 rokov. Jednotlivé skupiny detí sa schádzajú raz týždenne (zahŕňa 2 vyučovacie hodiny). Počas týždňa je ďalej nutné sa venovať domácim úlohám, ktoré zaberú približne 20 minút 4-krát týždenne.
KOĽKO ĽUDÍ ŠTUDUJE V SKUPINE? Čítať odpoveď
Aby bola každému účastníkovi venovaná pozornosť a lekcia prebiehala správne, pracuje lektor v kurzoch ústneho počítania v skupinách s maximálne 10-timi študentami.
JE MOŽNÉ DOMA TRÉNOVAŤ SAMOSTATNE? Čítať odpoveď
Samozrejme. Každý študent si kúpi sadu učebníc a zošitov, zároveň má prístup k programu online, v ktorom môže trénovať a zlepšovať, naštudovanie materiálov.
JE TÁTO METÓDA VHODNÁ PRE DOSPELÝCH? Čítať odpoveď
Áno, môžete cvičiť so svojimi deťmi doma. V Ázii a Amerike sa táto technika používa ako prevencia proti Alzheimerovej chorobe a senilnej demencii. Mentálna aritmetika je gymnastika pre Váš mozog. Chcete žiť dlhšie a šťastnejšie?
VÝHODY METÓDY "MENTÁLNA ARITMETIKA" Čítať odpoveď
Štruktúrou sa mozog mladých ľudí nelíši od dospelých a každá mozgová hemisféra vníma okolitý svet spôsobom, ktorý je pre danú hemisféru charakteristický. Avšak vývoj mozgu dieťaťa priamo závisí na vzniku nervových spojení. Ak sa nervové spojenie nevytvorí, odumrie nevyužitá časť potenciálnych nervových spojení navždy. Na vytvorenie silných a stabilných nervových spojení a ich stimulácie bola vyvinutá metóda"mentálnej aritmetiky". Tá je založená na ústnom počítaní a výsledkom náuky tejto metódy je schopnosť dieťaťa riešiť aritmetické príklady ľubovoľnej náročnosti ako sčítanie a odčítanie číslic, delenie a násobenie, atď., A to počas niekoľkých sekúnd.Dieťa bude schopné reagovať rýchlejšie, než keby používalo kalkulačku. Navyše si tento budúci génius zlepšuje fotografickú pamäť, rozvíja tvorivé myslenie a svoju predstavivosť.Učí sa logickému a analytickému mysleniu, je schopný sa lepšie sústrediť na zložité úlohy nachádzať ich riešenia.
AKO PRISPIEVA MENTÁLNA ARITMETIKA K VÝVOJU OBOCH MOZGOVÝCH HEMISFÉR? Čítať odpoveď
Každá mozgová hemisféra je zodpovedná za určité funkcie. Ľavá - určená na počúvanie,schopná analyzovať a logicky a hlboko premýšľať, ďalej slúži k jazykovým schopnostiam. Pravá časť mozgovej hemisféry slúži na sústredenie, tvorivé myslenie, pre orientáciu v priestore, je tu aj fotografická pamäť. Pri vizuálnom vnímaní dieťaťa niektoré určité obrazy môžu byť plne vnímané až po spracovaní ľavou mozgovou hemisférou.Ak sa pravá hemisféra vyvíja ako u väčšiny ľudí, sú všetky záležitosti riešené matematicky iba ľavou mozgovou hemisférou. Kurzy mentálnej aritmetiky v našom centre pomôžu u detí aktivovať obe mozgové hemisféry a naučí sa ich používať súčasne,pretože počas milisekúnd prechádzajú číselné údaje pomocou neurónových spojov z ľavej mozgovej hemisféry do pravej. Vo výsledku, čísla sú prevádzané na obrázky, vykonajú sa aritmetické výpočty a výsledky sa prevedú späť do ľavej mozgovej hemisféry,kde sú prevedené do numerických hodnôt. Uskutočnené štúdie preukázali, že program mentálnej aritmetiky má priaznivý vplyv na celkový vývoj mozgu dieťaťa tým, že stimuluje činnosť pravej mozgovej hemisféry, ktorá by inak nebola toľko využívaná.
AKO PREBIEHAJÚ LEKCIE V ŠKOLE MENTÁLNEJ ARITMETIKY "AMAKIDS"? Čítať odpoveď
Na začiatku sa deti učia vykonávať všetky aritmetické operácie pomocou špeciálneho nástroja - fyzického počítadla Abakus. Postupne pre riešenie problémov začínajú používať imaginárny obraz Abakusu a kocky počítadla si už predstavujú iba v mysli. Takýto postup umožňuje formou hry osvojenie si schopnosti riešiť aj zložité aritmetické úlohy.
K ČOMU BUDE DIEŤAŤU KURZ MENTÁLNEJ ARITMETIKY? Čítať odpoveď
Rozvíja zručnosti a schopnosti pravej mozgovej hemisféry a pomáha vytvárať stabilné prepojenie s ľavou mozgovou hemisférou, dieťa je tým pádom sebavedomejšie a schopnejšie,pretože si zvykne vnímať riešenie aj ťažkých problémov ako hru. Metodika je základom pre to, aby dieťa dosiahlo vysokých výsledkov nielen v matematických, ale aj iných oblastiach. Akékoľvek štúdium pre neho bude podstatne jednoduchšie, a nebude sa báť nových prekážok.
ČO JE CIEĽOM TOHTO KURZU? Čítať odpoveď
Účelom tohto výukového programu je rozvinúť čo najvyššiu úroveň rýchlosť vnímania a spracovávania nových informácií v akomkoľvek množstve.
ČO ZNAMENÁ "MENTÁLNA ARITMETIKA"? Čítať odpoveď
Mentálna aritmetika je metódou rozvoja intelektuálnych schopností detí vo veku 5 až 16 rokov, založená na systéme rýchleho počítania. Po absolvovaní daného kurzu dieťa zvládne základné aritmetické výpočty (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie,umocňovanie) v hlave rýchlejšie ako kalkulačka!
AKÝ JE PRÍNOS MENTÁLNEJ ARITMETIKY PRE DETI? Čítať odpoveď
Mentálna aritmetika, okrem samotnej zručnosti rýchlo počítať, vyživuje korene sebaistoty a dôvery vo vlastné schopnosti. Tento kurz pomáha odkrývať vlastný potenciál a rôzne tvorivé zručnosti, ktoré by inak zostali ukryté pod povrchom. Jedným z vedľajších produktov sú lepšie študijné výsledky v škole. Dieťa sa učí prejavovať vlastnú iniciatívu a vodcovské schopnosti, dosahovať vlastné cieľe.
ČO PRESNE JE ABAKUS? Čítať odpoveď
Je to pomôcka pre počítanie, ktorej použitie má tradíciu dlhú najmenej 5000 rokov.Moderný abakus vyzerá ako rámček s vertikálne umiestnenými ihlicami, ktorých jje väčšinou 13. Na každej z nich je 5 kociek, tie vrchné sú od spodných oddelené priečkou.Štyri spodné kocky nazývame v abakusovom žargóne "zemské" a každá predstavuje jedničku,horné nazývame "nebeské" a zodpovedajú piatim "zemským".
ČO PRESNE ZNAMENÁ "ROZVOJ OBOCH MOZGOVÝCH HEMISFÉR" A NA ČO JE TO DOBRÉ? Čítať odpoveď
Pravá hemisféra "premýšľa" v intenciách predstavivosti, obrazov, práve tam žije fantázia. Ľavá potom zodpovedá viac za logiku, reč, matematické schopnosti. Ak ich prinútime k spolupráci a synchronizácii, používame zároveň "intuitívnu" a aj "logickú" časť nášho myslenia.
AKÝM SPÔSOBOM ICH DOKÁŽETE PRINÚTIŤ K SPOLUPRÁCI NA SVOJOM KURZE? Čítať odpoveď
Zásadné je napríklad zapojenie rúk a jemnej motoriky, vnímania, ktoré aktivuje mozog mozog ako celok, nie len jednu z hemisfér. Predstavovanie si symbolov a číselv duchu "prepína" činnosť mozgu z ľavej hemisféry na pravú a nabáda ich k spolupráci.Metóda pozostáva z uvedeného kinestetického a taktilného prvku, hier a vlastných výpočtov.
Abacus
Skúšobná lekcia BEZPLATNE
Dnes prihlásených 3

NENAŠLI STE HĽADANÚ ODPOVEĎ? NAPÍŠTE NÁM!