Mentálne schopnosti každého z nás sa dnes posudzujú na každom kroku. Od základnej školy až po profesionálny život. Priamo alebo nepriamo. 

Dieťa by už pri vstupe do prvého ročníka malo ovládať množstvo zručností a vedomostí. Prestížne povolanie si vyžaduje nielen dobrú prípravu počas školského obdobia, ale aj vysokú inteligenciu. Nábor vo firme je hodnotením kombinácie vlastností, najmä pokiaľ sa jedná o vyššiu pozíciu. Človek je počas svojho života v cykle neustáleho testovania svojich schopností a talentov.

Úroveň IQ možno skontrolovať pomocou testov. IQ testy prezrádzajú, na akej úrovni má človek logiku, myslenie a ako rýchlo dokáže riešiť rôzne typy úloh. Pozrime sa bližšie na to, čo je IQ, prečo je dôležité poznať svoju úroveň IQ a ako táto úroveň ovplyvňuje akademický a pracovný úspech.

ČO JE IQ?

„Úroveň IQ“ – pojem pochádza z anglickej skratky „intelligence quotient“ a v preklade znamená inteligenčný kvocient. Je to relatívna miera duševných schopností človeka. Tento ukazovateľ sa porovnáva podľa stupnice IQ, ktorá je zostavená na základe priemerných hodnôt veľkého počtu ľudí, ktorí prešli a prechádzajú týmto typom testu. IQ je dynamický ukazovateľ a môže sa časom meniť. Intelektuálne schopnosti tej istej osoby sa líšia v závislosti od veku, vzdelania, zdravia, oblasti činnosti, osobného rozvoja a športu. Čím viac sa rozvíjame, tým vyššie úrovne IQ môžeme dosiahnuť. Čítanie kníh nie je jediný spôsob, ako zvýšiť náš kvocient. Dôležitá je všeobecná pohoda tela a mysle. Preto sa hodnoty IQ líšia – pozitívne aj negatívne.

Kognitívne schopnosti človeka možno merať najmä pomocou psychometrických (psychologických) alebo IQ testov – podľa všeobecne uznávanej stupnice môžu byť nad, pod normou alebo zostať na priemernej úrovni. V nasledovných riadkoch sa bližšie pozrieme na to ako zmerať svoj inteligenčný kvocient (IQ) a aké testy na tento účel použiť.

TYPY IQ TESTOV 

Neexistuje jednotný test na určenie úrovne inteligencie. Svoj koeficient môžeme zistiť rôznymi metódami a praktikami. Tu sú najobľúbenejšie:

1. Stanford-Binetov test. Tento typ testovania sa najčastejšie používa na zisťovanie mentálnych schopností u detí. Je to meranie so stupnicou, ktorého cieľom je zistiť stupeň nadania detí. Tento IQ test tiež pomáha identifikovať študentov s poruchami učenia. Metóda je populárna v Spojených štátoch, Európe aj Rusku. Test zahŕňa verbálne a neverbálne úlohy v 5 smeroch:

  • všeobecné znalosti (spoločná kultúra);
  • matematické myslenie;
  • vizuálno-priestorová orientácia;
  • pracovná pamäť;
  • neštandardné a flexibilné myslenie (schopnosť nájsť odpoveď na otázku bez podobnej životnej skúsenosti).

2. Eysenckov test. Ide o test znalostí britského psychológa, ktorý pozostáva zo 40 kombinovaných otázok. Verbálnymi a neverbálnymi metódami sa zisťuje, ako je rozvinuté matematické myslenie, vizuálna a verbálna inteligencia človeka. Úlohy sú vo forme obrázkov s číslami, z ktorých je potrebné vybrať ten správny.

3. Wechslerov test. Tento test bol pôvodne vyvinutý na klinické účely pri práci s dospelými, neskôr sa vyvinula aj analogická verzia pre deti. Test má 2 časti: verbálnu a neverbálnu so stúpajúcou intenzitou náročnosti. Prvú časť tvoria cvičenia, ktoré obsahujú všeobecné otázky či aritmetické úlohy. Druhá časť je zameraná na hlavolamy, obrázky, kocky, pyramídy a iné podobné úlohy. U detí s diagnostikovanou mentálnou retardáciou alebo inými poruchami učenia hodnotí Wechslerov test oficiálna komisia.

4. Test SHUTTER. Tento test je určený pre tínedžerov v 7 – 9. ročníku s cieľom zistiť schopnosť logicky myslieť, porozumieť modelom a analógiám, ako aj stanoviť všeobecnú úroveň erudície. 6-dielny test vychádza zo školských osnov a umožňuje určiť všeobecnú úroveň celej triedy. Tento test nemožno považovať za klasický IQ test. Určuje schopnosť dieťaťa zvládnuť školské učivo, nie jeho všeobecnú úroveň rozvoja. 

5. Havranov test. Ide o maticu 60 kresieb, ktorej zložitosť sa zvyšuje, keď sa blížite ku koncu testu. Cieľom neverbálneho testovania je zistiť, čo na každom obrázku chýba. Pomáha určiť inteligenčný kvocient, ako aj schopnosť nájsť cestu z konkrétnej situácie bez spoliehania sa na existujúce skúsenosti.

AKÉ JE PRIEMERNÉ IQ U ĽUDÍ?

Absolvovaním rôznych testov na určenie úrovne inteligencie môže človek dosiahnuť 100 bodov. Práve toto číslo sa považuje za priemerné. Treba mať na pamäti aj to, že každý typ IQ testu sa v malej alebo veľkej miere líši od ostatných, preto neexistuje spoločný menovateľ výsledku. Akúkoľvek úroveň dosiahnutú v danom teste nemožno považovať za absolútne presné kritérium. Treba vziať do úvahy aj skutočnosť, že testy sa spravidla delia na dva typy:

  • testy, ktoré vykonávajú deti mladšie ako 12 rokov, a
  • testy, ktoré sú určené pre osoby staršie ako 12 rokov, vrátane dospelých.

Všetky IQ testy trvajú od 15 do 90 minút. Navrhovaný čas sa počíta v závislosti od úrovne úloh, ich počtu a zložitosti. Absolvovaním jedného testu môže človek dosiahnuť skóre 100 bodov, čo tiež označuje priemernú úroveň, do ktorej väčšina ľudí spadá. Patrí sem aj ukazovateľ od 90 do 109. Tí, ktorí dosiahnu 119, sú považovaní za šikovných ľudí, pretože ich úroveň je nadpriemerná. U nadaných jedincov je norma nad 130 bodov.

Čokoľvek pod 80 sa považuje za hraničné pre priemerného človeka, ktorý nemá problémy s vnímaním informácií a učením sa. Priemerné skóre IQ sa vypočítava na základe počtu ľudí, ktorí dosiahli 100 bodov. Toto číslo sa neustále reviduje vzhľadom na rýchlosť, akou každoročne rastie záujem o IQ.

V prípade, že po absolvovaní IQ testu nie ste spokojní so svojou úrovňou IQ, nezúfajte. Tento ukazovateľ nemožno nazvať úplne objektívnym hodnotením inteligencie človeka. Každý test predsa nemôže obsiahnuť úplne všetko a pokryť všetky silné a slabé stránky človeka.

V mnohých firmách sa pri uchádzaní o prácu berie do úvahy počet získaných bodov pri absolvovaní IQ alebo psychometrického testu. To však vôbec nesvedčí o profesionalite zamestnanca, jeho etike a rozhodne to nesvedčí o jeho vzdelaní. 

AKO A PREČO SA IQ TESTY POUŽÍVAJÚ?

Prečo využiť IQ test? Veľký počet ľudí sleduje úroveň ich duševného vývoja a kontrola úrovne inteligencie im v tom veľmi pomáha. Pre ostatných je hnacou silou zvedavosť. Nájdu sa aj takí, ktorí o svojich kognitívnych schopnostiach pochybujú, a tak sa uchyľujú k tejto „vyššej“ forme testovania.

Niektoré školy po celom svete pravidelne kontrolujú intelektuálnu úroveň svojich žiakov – využívajú na to špecializované testy určené pre deti školského veku. To pomáha učiteľom pochopiť, aká je úroveň asimilácie školského programu, či sa študenti dokážu prispôsobiť procesu učenia. To je dôležité aj pre prijatie na niektoré školy – niektoré školy prijímajú žiakov s určitou úrovňou IQ.

Netestujú sa len študenti – zamestnávatelia často pri prijímaní do zamestnania podrobujú svojich budúcich zamestnancov podobným testom, aby zistili mieru flexibility ich inteligencie. Je to dôležité pre veľké poisťovacie, audítorské či právnické spoločnosti, kde sú okrem profesionality a obchodných znalostí dôležité aj matematické a analytické schopnosti a schopnosť situačného myslenia.

Zisťuje sa aj priemerná úroveň inteligencie občanov podľa krajín. Berúc do úvahy získané údaje, mnohí vedci medzi sebou argumentujú – v ktorých krajinách sú ľudia intelektuálne rozvinutejší. Niektorí veria, že sú to tí, ktorí žijú v chladnejších klimatických podmienkach. Existujú však dôkazy, že obyvatelia Taiwanu a Singapuru majú jednu z najvyšších úrovní IQ medzi svetovou populáciou.

Pravidelne kontrolovať úroveň inteligencie môže ktokoľvek z nás. Pochopí tak svoje silné a slabé stránky. Vďaka tomuto testu možno pracovať na svojom rozvoji a nasmerovať svoje úsilie správnym smerom.