Akadémia pre rozvoj intelektu AMAKids pre deti vo veku 5 až 16 rokov
Rozvoj bez hraníc
+421 948 523 821
info@amakids.sk

PRAVIDLÁ NÁVŠTEVY CENTRA

Rules
1
pravidlo
Tieto pravidlá koordinujú vzdelávací proces, zaisťujú maximálnu kvalitu poskytovaných služieb.
2
pravidlo
Ak chcete začať s výučbou v centre AMAKids (ďalej len "Centrum"), je potrebné zaregistrovať sa buď: - telefonicky, - na našich webových stránkach, - priamo v Centre. Pri zostavovaní skupiny Vás administrátor bude kontaktovať a oznámi Vám dátum a čas začiatku výučby.
3
pravidlo
Platba sa vykonáva mesačne, a to vopred formou 100% zálohy. Mesiac výučby zahŕňa 8 vyučovacích hodín s trénerom v Centre a každodenný prístup k online programu (http://platform-amakids.eu) pre domáce cvičenie.
4
pravidlo
Lekcie prebiehajú priebežne po celú dobu štúdia podľa vopred zostaveného harmonogramu (vrátane školských prázdnin a pod.)
5
pravidlo
Požadujeme, aby ste na lekcie chodili načas a tiež aby si rodičia včas svoje deti vyzdvihovali, aby sa nenarušoval harmonogram práce Centra a plán výučby.
6
pravidlo
Dieťa by malo navštevovať lekcie pravidelne a takisto robiť domáce úlohy. V prípade nedodržiavania tohto odporúčania administrácie Centra vyhradzuje právo prebrať s rodičmi dieťaťa možnosti ako zvýšiť jeho úspešnosť a tiež odporučiť spôsob predĺženia štúdia v inej skupine žiakov, ktoré bude zodpovedať úrovni prípravy dieťaťa.
7
pravidlo
Návštevníci musia dodržiavať pravidlá verejného poriadku, udržiavať čistotu v učebniach a nerušiť prebiehajúce lekcie.
8
pravidlo
Ak nebudú dodržané pravidlá navštevovanie Centra, administrácia Centra si vyhradzuje právo zvážiť možnosť prerušenia výučby dieťaťa.
9
pravidlo
Počas lekcie sú deti bez rodičov.
10
pravidlo
Pri vstupe do učební je nutné nosiť prezúvky.
11
pravidlo
Na lekciu nevoďte deti s infekčnými chorobami alebo ak majú príznaky chorôb, a tiež deti, ktoré sa zdravotne necítia dobre. Pri prvých známkach infekčného ochorenia dieťaťa musia rodičia informovať zástupcov Centra o neúčasti dieťaťa na lekcii.
12
pravidlo
V prípade, že lektor zistí, že je dieťa choré, bude o tom informovať rodičov (zákonných zástupcov), a rodič (zákonný zástupca) je povinný okamžite vyzdvihnúť dieťa, a to aj pred skončením prebiehajúcej lekcie.
13
pravidlo
Nie je dovolené mať na lekcii žuvačky, cukríky či iné potraviny a ani hračky. Vstup do učební s jedlom a nápojmi nie je povolený.
14
pravidlo
Návštevníci detského centrá sú plne zodpovední za vlastné cennosti, ktoré si priniesli či odložili v učebniach či v priestoroch detského centra.
15
pravidlo
Úhradou kurzu Zákazník automaticky súhlasí s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Ďakujeme Vám za pozornosť a za pochopenie!!!
Abacus
Skúšobná lekcia BEZPLATNE
Dnes prihlásených 8