Ako u dieťaťa uplatniť zásadu všestranného rozvojaČlánky Akadémia AMAKids | Blog
Rozvoj bez hraníc
+421 948 523 821
info@amakids.sk
23.07.2019
Zdieľať: 2
 • Facebook
2016

Ako u dieťaťa uplatniť zásadu všestranného rozvoja

Iste ste už počuli o zásade všestranného rozvoja dieťaťa. Odborníci radia ako pedagógom, tak i rodičom uplatňovať túto zásadu v štúdiu. Čo to ale presne znamená a čo vkladajú do tohto pojmu jeho tvorcovia?                                                                                                 

Čo je zásada všestranného rozvoja

Pod všestranným rozvojom sa rozumie rozvoj všetkých osobnostných aspektov bez  uprednostňovania niektorého z nich. Dieťa by podmienečne malo nielen dobre čítať  alebo riešiť matematické úlohy, ale musí byť aj fyzicky aktívnE a byť schopné  udržiavať konverzáciu na rôzne témy.

JAK U DÍTĚTE UPLATNIT ZÁSADU VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

Zásada všestranného rozvoja znamená príslušný prístup k výchove a vzdelávaniu dieťaťa. Je založená na úplne konkrétnych postulátoch, ktoré môžu a mali by sa uplatňovať v praxi.

Aspekty všestranného rozvoja dieťaťa

 1. Telesný rozvoj: udržanie fyzickej kondície dieťaťa a komplexná starostlivosť o jeho zdravie.
 2. Intelektuálny rozvoj: zdokonalenie mentálnych schopností, rozvoj logického a tvorivého myslenia, schopnosť uvedomovať si svoje vlastné činy a ich eventuálne následky.
 3. Sociálny rozvoj: komunikačné zručnosti, schopnosť komunikovať, vyjadrovať svoje myšlienky, zdieľať svoje nápady, nadväzovať interakciu s kolektívom.
 4. Emočný rozvoj: schopnosť riadiť seba a svoje pocity, obmedzovať alebo transformovať negatívne emócie, vyjadriť svoje pocity, chápať a prijímať pocity iných ľudí.
 5. Rozvoj tvorivosti: odhalenie schopností a uplatnenie tvorivého potenciálu dieťaťa.
 6. Duchovný rozvoj: porozumenie a dodržiavanie morálnych princípov, prijatie ľudských hodnôt a ideálov.

Všestranný rozvoj dieťaťa vytvára vo všetkých smeroch realizovanú osobnosť, ako aj základ pre budúci úspešný život.

Navzájom prepojené zásady

 • Zásada samohodnoty veku. Akýkoľvek vek dieťaťa je vnímaný ako svojbytné obdobie jeho života so zodpovedajúcimi zvláštnosťami vnímania, nie ako životná etapa cesty k dosiahnutiu konkrétneho cieľa.
 • Zásada úplnosti vzdelania. Je veľmi dôležité zabezpečiť kvalitné    vzdelanie, ktoré poskytne dieťaťu všetky potrebné znalosti, zručnosti a schopnosti.
 • Zásada činnosti. Akýkoľvek rozvoj by mal byť zameraný na vytváranie konkrétnych schopností a zručností, ktoré budú pre dieťa v danej životnej etape užitočné.
 • Zásada osobnostne orientovanej interakcie. Rodičia by mali vnímať dieťa ako jedinečnú osobnosť s jej vlastnými názormi, potrebami a túžbami.
 • Zásada integrácie vzdelania. Teoretické vzdelanie musí byť uplatnené v reálnom živote na to, aby dieťa samo odhalilo a uvedomilo si, v čom mu nadobudnuté vedomosti pomôžu.

Predpokladá sa, že vrchol kognitívnej aktivity u detí pripadá na obdobie od 7 do 12 rokov. V rovnakej dobe sa u dieťaťa rozvíja vlastná motivácia k získaniu nových poznatkov a k štúdiu. Z tohto dôvodu je maximálne účinné využitie tohto obdobia obzvlášť dôležité.

Ako uplatniť princípy všestranného rozvoja u detí vo veku od 7 do 12 rokov

Pre názornosť sa pozrime na spôsoby všestranného rozvoja detí podľa uvedených aspektov.

Aspekt rozvoja  

Potrebné opatrenia

Telesný rozvoj

 • Dohliadajte na správnu výživu a odpočinok dieťaťa.
 • Prihláste dieťa na záujmový športový krúžok.
 • Chodievajte na spoločné prechádzky na čerstvom vzduchu, podnikajte výlety do prírody a spoločné cesty

Intelektuálny rozvoj

 • Preberajte s dieťaťom osvojenú látku, pomáhajte mu s vypracovaním domácich úloh, prejavujte záujem o jeho nové objavy.
 • Zariaďte domácu knižnicu, v ktorej budú prítomné knihy zodpovedajúce veku a záujmom detí.
 • V prípade potreby zariaďte doplňujúce vzdelanie pre dieťa – napríklad, prihláste ho na rozvojové kurzy

Sociálny rozvoj

 • Komunikujte s dieťaťom v rodinnom kruhu, neignorujte ho a udržujte s dieťaťom konverzácie.
 • Podporujte jeho komunikáciu s rovesníkmi a prejavujte záujem o kamarátov dieťaťa.
 • V prípade, že je pre dieťa ťažké nájsť spoločnú reč s ostatnými ľuďmi, prihláste ho na zaujímavú kolektívnu výučbu alebo divadelný krúžok.


Emočný rozvoj

 • Vytvorte v rodine atmosféru dôvery a duševnej intimity.
 • Hovorte s dieťaťom o jeho emóciách a pocitoch.
 • Všímajte si komplikácie, ku ktorým u dieťaťa dochádza, poskytnite mu všetku možnú podporu a pomoc pri riešení vznikajúcich problémov

Rozvoj

tvorivosti

 • Ak prejaví dieťa záujem o konkrétnu činnosť, prihláste ho na zodpovedajúci krúžok.
 • Povzbudzujte tvorivú činnosť dieťaťa a poskytnite mu príležitosť k objaveniu vlastného potenciálu

Duševný rozvoj

 • Preberajte s dieťaťom témy mravov a morálky.
 • Vštepujte dieťaťu všeľudské hodnoty: lásku a súcit, milosrdenstvo, láskavosť, úprimnosť.

Niektoré aspekty možno zjednocovať. Napríklad, prihlásenie dieťaťa na kurz mentálnej aritmetiky je skvelou investíciou do jeho rozvoja: intelektuálneho (rýchle počítanie,  zdokonalenie mentálnych schopností), sociálneho (komunikácia s rovesníkmi a učiteľmi) a rozvoja tvorivosti (hľadanie neštandardných riešení, aktivácia pravej hemisféry mozgu).

Všestranný rozvoj - to nie sú len pekné slová. Sú to konkrétne kroky, ktorých dodržaním pomôžete Vášmu dieťaťu stať sa šťastným a úspešným človekom. Preto sa nespoliehajte len na školské vzdelávanie - zapojte sa priamo do rozvoja.